Legislacja

Zmiany w przepisach dot. pojazdów do 50 cm3

11 października 2012

88e57261d9370eee56c537613b61f3fe59ef5aef

(Fot.: PD@N 444-37jm)

Poseł Bogdan Rzońca otrzymał odpowiedź na złożona wcześniej interpelację (nr 8149) w sprawie zmian w przepisach dotyczących pojazdów jedno- lub dwuśladowych do 50 cm3. Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odpowiadając w imieniu resortu przypomniał, iż z dniem 19 stycznia 2013 r. do kierowania pojazdami o pojemności skokowej silnika do 50 m3 będzie niezbędne posiadanie prawa jazdy co najmniej kategorii AM. Dodał jednak, iż zgodnie z poszanowaniem prawa, respektowana będzie konstytucyjna zasada praw nabytych, co oznacza, iż osoby, które przed dniem wejścia w życie przywołanej ustawy ukończyły 18 lat. będą nadal mogły kierować motorowerem bez konieczności posiadania dokumentu stwierdzającego to uprawnienie.

 

Interpelacja (nr 8149)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie zmian w przepisach dotyczących pojazdów jedno- lub dwuśladowych do 50 cm3

Szanowny Panie Ministrze! Skuter to bardzo wygodna forma transportu w mieście, gdyż pozwala omijać korki, jednak niebezpieczeństwem jest fakt, iż osoba kierująca takim pojazdem nie musi mieć żadnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa drogowego i umiejętności prowadzenia pojazdu. W obecnych przepisach osoba prowadząca skuter do 50 cm3 zobowiązana jest do przedłożenia dowodu osobistego w razie kontroli, który w żaden sposób nie egzekwuje umiejętności drogowych osoby prowadzącej pojazd. Taki stan rzeczy powoduje, że na polskich drogach możemy obserwować osoby prowadzące skuter do 50 cm3, które stanowią realne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, łącznie z pieszymi.

W związku z tym proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

1.Czy ministerstwo dostrzega problem w obecnie obowiązujących przepisach dotyczących nieegzekwowania potwierdzania umiejętności prowadzenie skutera do 50 cm3 przez osoby posiadające jedynie dowód osobisty?

2.Jakie działania zamierza podjąć ministerstwo, aby zmienić obowiązujące przepisy, tak aby każdy uczestnik ruchu drogowego mógł czuć się bezpiecznie?

Z należnymi wyrazami szacunku

 

Odpowiedź: Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w MTBiGM

 

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo nr SPS-023-8149/12 przekazujące interpelację posła, pana Bogdana Rzońcy w sprawie zmian w przepisach dotyczących pojazdów jedno- lub dwuśladowych o pojemności skokowej silnika do 50 cm3, uprzejmie informuję, że z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.), czyli z dniem 19 stycznia 2013 r. będzie obowiązywała nowa kategoria prawa jazdy AM odnosząca się do pojazdów spełniających parametry pojemności skokowej silnika do 50 cm3 i o ograniczeniu konstrukcyjnym prędkości do 45 km/h, rejestrowanych pod nazwą motorower oraz czterokołowiec lekki. Przedmiotowy zapis w ustawie wdrażający postanowienia dyrektywy 2006/126/WE oraz dyrektywy 2011/94/UE oznacza, iż od 19 stycznia 2013 r. do kierowania pojazdami o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 będzie uprawniać prawo jazdy co najmniej kategorii AM. Minimalny wiek przewidziany dla tej kategorii będzie wynosił 14 lat.

Jednocześnie należy wskazać, że ze względu na konieczność respektowania konstytucyjnych praw nabytych do ww. ustawy o kierujących pojazdami wprowadzono art. 133 ust. 3 gwarantujący osobom, które przed dniem wejścia w życie przedmiotowej ustawy ukończyły 18 lat, możliwość kierowania motorowerem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności posiadania dokumentu stwierdzającego to uprawnienie.

Z poważaniem