Legislacja

Zmiany w rejestracji pojazdów – komunikat Ministerstwa Transportu

27 grudnia 2007

Ministerstwo Infrastruktury informuje: Zgodnie ze zmianami przepisów Prawa o ruchu drogowym, które weszły w życie z dniem 25 grudnia 2007 r., do rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – wymagany będzie dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany w tym państwie. Przepis ten dostosowuje polskie prawo do wymagań Artykułu 5 Dyrektywy 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów, który zobowiązuje do przedłożenia dowodu rejestracyjnego dla celu przerejestrowania pojazdu wcześniej zarejestrowanego w innym państwie członkowskim. Informacja o wejściu w życie tego przepisu została zamieszczona odpowiednio wcześniej do wiadomości wszystkich zainteresowanych - na stronie internetowej ministerstwa - w komunikacie z dnia 29 października 2007 r. Ministerstwo Infrastruktury powiadomiło pisemnie o wprowadzeniu omawianego przepisu również administracje wszystkich państw członkowskich. Zasadniczo państwa członkowskie w uznawanej wzajemnie procedurze wyrejestrowania i wywozu pojazdu do innego państwa członkowskiego wydają dowód rejestracyjny z adnotacją związaną z tą procedurą lub wydają unieważniony dowód rejestracyjny dla pojazdu wyrejestrowanego łącznie z dowodem rejestracyjnym tymczasowym w celu wywozu tego pojazdu do innego państwa członkowskiego. Wobec wielu pytań dotyczących uznawania do rejestracji pojazdu w Polsce po dniu 25 grudnia 2007 r. samego dowodu rejestracyjnego tymczasowego (w szczególności chodzi o francuskie tymczasowe dowody rejestracyjne), opierając się na wymaganiach Dyrektywy 1999/37/WE wyjaśniamy; W procesie rejestracji pojazdu występują również dowody rejestracyjne tymczasowe wydawane w celu wywozu pojazdu za granicę. W ocenie MI, dowód rejestracyjny tymczasowy wydawany w celu wywozu pojazdu z danego państwa członkowskiego, może być uznany do celu przerejestrowania, jeżeli pojazd nie był wcześniej rejestrowany w danym państwie. Inną możliwą sytuacją jest, gdy dla pojazdu zarejestrowanego w danym państwie, dowód rejestracyjny pojazdu (stały) jest zatrzymywany przez administrację danego państwa, a w celu wywozu pojazdu właścicielowi wydawany jest dowód rejestracyjny tymczasowy. W każdym z tych przypadków dowód rejestracyjny tymczasowy, stosownie do wymagań Dyrektywy 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów powinien stanowić o dopuszczeniu pojazdu do ruchu. Jeżeli natomiast państwo wydaje dowód rejestracyjny tymczasowy dla pojazdów, które nie są dopuszczone do ruchu (np. przekazane do kasacji, uszkodzone powypadkowe), w ocenie MI, narusza to zasady określone w Dyrektywie 1999/37/WE oraz w Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. W związku z tym, mając na uwadze napływające informacje do ministerstwa, w dniu 14 grudnia br. poinformowaliśmy administrację francuską, że tymczasowe dowody rejestracyjne dla takich pojazdów nie będą mogły być uznawane dla celu ich przerejestrowania w naszym kraju. Wyjaśniamy również, że w państwach członkowskich wydających dowód rejestracyjny składający się z części I i II, o których mowa w komunikacie ministerstwa z dnia 29 października br., nadal znajdują się w obiegu “stare” dowody rejestracyjne, które również stanowią podstawę do rejestracji pojazdu w innym państwie członkowskim.”