Legislacja

Zmiany w rozporządzeniu dot. komisji weryfikacyjnej

30 października 2014

be235c6ef270b9ec338a7c5b6750c15c89f838e7(505-6)

Opublikowano nową wersję projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych. Wersja po konsultacjach została opatrzona datą 22 października (projekt przesłany do konsultacji datowany na 29 września). Wersja ta uwzględnia w szczególności uwagi Związku Powiatów Polskich zgłoszone na etapie konsultacji społecznych. Niestety sam tekst zgłoszonych uwag jest niedostępny. I tak przykładowo w przepisach dotyczących członków komisji w przypadku osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami jednocześnie nie posiadających uprawnień egzaminatora lub instruktora dodano warunek co najmniej pięcioletniego doświadczenia w prowadzeniu pojazdu. W wersji wstępnej nie było takiego żadnego zapisu w tym zakresie. Kolejna zmiana dotyczy sytuacji wątpliwości co do pytań przesyłanych ministrowi do zatwierdzenia. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do poprawności treści pytania egzaminacyjnego zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw transportu przewodniczący komisji, za pośrednictwem sekretarza komisji, zleca powtórną weryfikację tego pytania zespołowi weryfikującemu w innym składzie osobowym. Zgodnie z pierwotnym brzmieniem projektu weryfikacji dokonywał zespół w tym samym składzie, w którym przeprowadzona była pierwotna ocena. Zgłoszona wątpliwość dotyczyła możliwości nieobiektywnej oceny.

Wkrótce projekt rozporządzenia powinien trafić do zaopiniowania przez Komisję Wspólną.