Legislacja

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie usuwania pojazdów

9 sierpnia 2011

bee094e0eb918d560b48e7cd3d0fa129f5ce21c2

(Fot.: PD@N 394-14jm)

MSWiA opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego nowe rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane. Fragment: w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: “5) powiatowe jednostki organizacyjne realizujące zadania polegające na usuwaniu pojazdów lub prowadzeniu parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych, o których mowa w art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej “ustawą”, lub podmioty którym powierzono wykonywanie tych zadań zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych;”. § 2. Jednostki usuwające pojazdy oraz jednostki prowadzące parkingi strzeżone wyznaczone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1018 oraz Nr 225, poz. 1466) współdziałają w zakresie usuwania pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane, przez okres, na jaki zostały wyznaczone.