Legislacja

Zmiany w szkoleniu kierowców wykonujących przewóz drogowy

29 lutego 2016

789e66459232184cdefb6e11912a13f8866c93a7(534-57)

W Dzienniku Ustaw (poz. 251) opublikowano rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Wśród wprowadzonych zmian nowe brzmienie przepisów dotyczących szkolenia okresowego prowadzonego w formie kursu okresowego obejmuje: 1) zajęcia w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego określonych w lp. 1 tabeli nr 1, trwające 21 godzin; 2) zajęcia w ramach modułów szkolenia okresowego określonych w lp. 2-20 tabeli nr 1, wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy, trwające 14 godzin. § 11. 1. Szkolenie okresowe prowadzone w formie cyklu zajęć trwa 35 godzin i obejmuje zajęcia realizowane w ciągu 5 lat, z tym że jednorazowo realizuje się nie mniej niż jeden moduł szkolenia okresowego. 2. Zajęcia teoretyczne odbywane w ramach szkolenia, o którym mowa w ust. 1, są prowadzone zgodnie z zakresem tematów oraz liczbą godzin szkolenia określonymi w tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia. Określono skorygowany zakres zaświadczenie, które otrzymuje osoba szkolona po ukończeniu kursu w zakresie modułu szkolenia okresowego. I tak powinno zawierać: 1) imię i nazwisko osoby szkolonej; 2) numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku, gdy osoba szkolona nie posiada numeru PESEL; 3) numer zaświadczenia; 4) datę wydania zaświadczenia; 5) datę i miejsce przeprowadzenia szkolenia; 6) nazwy tematów zrealizowanych w ramach II bloku zajęć; 7) informację, w ramach jakiej kategorii prawa jazdy zajęcia były realizowane; 8) dane ośrodka szkolenia wydającego zaświadczenie.

Szkolenie okresowe rozpoczęte przed dniem wejścia w życie opublikowanego właśnie rozporządzenia realizowane w formie cyklu zajęć kontynuuje się zgodnie z zasadami i tematami określonymi w tym samym rozporządzeniu. Zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia w zakresie modułu szkolenia okresowego wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność. Dzienniki zajęć teoretycznych oraz karty zajęć praktycznych prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów stosuje się do zakończenia kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego, o ile rozpoczęto je przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia.