Legislacja

Zmiany w ustawie o kierujących

17 kwietnia 2015

Opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw dokonuje zmian w kilku ustawach, w tym w ustawie o kierujących pojazdami. Dotyczą one przede wszystkim warunków decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdów, orzeczeń o wykonywaniu zakazu prowadzenia pojazdów; okresu obowiązywania decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami lub decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy; ograniczenia uprawnienia do kierowania pojazdem poprzez kierowanie wyłącznie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową. Nowelizowane przepisy dotyczą także sytuacji, gdy kierujący pojazdem przekracza dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/godz. na obszarze zabudowanym lub gdy kierujący pojazdem silnikowym przewozi osoby w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji; przepis nie dotyczy przewożenia osób autobusem w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych, powiatowych i wojewódzkich przewozach pasażerskich. Mamy zmiany dotyczące centralnej ewidencji kierowców i wydawanych na podstawie informacji z niej decyzjach administracyjnych o zatrzymaniu, cofnięciu prawa jazdy oraz jego przywróceniu, a także dotyczące kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Przepisy wchodzą w życie z dniem 18 maja 2015 r. oraz 4 stycznia 2016 r.