Legislacja

Zmiany w ustawie - Prawo o ruchu drogowym

28 maja 2009

W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przedmiotowa nowelizacja ustawy dotyczy dwóch aspektów:

1.przekazanie spraw związanych z prowadzeniem centralnej ewidencji pojazdów (CEP) i centralnej ewidencji kierowców (CEK) do kompetencji ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

2.wprowadzenie mechanizmów związanych z dochodzeniem należnych opłat ewidencyjnych poprzez dodanie zapisów o stosowaniu odsetek od nieterminowo regulowanych przekazywanych opłat ewidencyjnych.

Dodatkowo ustawa ta wprowadza zaliczenie odsetek bankowych od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bieżącym Funduszu Celowego - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców oraz odsetek z tytułu lokowania wolnych środków finansowych, jako źródeł przychodów tego Funduszu.

Wprowadzane regulacje będą oddziaływać na organy i podmioty, zobowiązane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz innych ustaw, do przekazywania na rachunek Funduszu - CEPiK należności z tytułu opłat ewidencyjnych. Dotyczy to: starostów, wojewodów, stacji kontroli pojazdów oraz zakładów ubezpieczeń z tytułu dokonania czynności, z którymi przepisy ustawowe wiążą obowiązek pobrania lub uiszczenia wskazanej opłaty ewidencyjnej.