Legislacja

Zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym

17 kwietnia 2015

bb7f3a2d19f7ac24b66c5bdeb2c53ffa43a0f655

(516-27 fot. Piotr Wagner)

Opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw dokonuje zmian w ustawie - Prawo o ruchu drogowym. Są to dosyć obszerne zmiany, całościowo dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez działania wymierzone w pijanych kierowców; nowego wyposażenia pojazdu, osób nieposiadających uprawnień do kierowania pojazdu, warunków zatrzymania praw jazdy i inne. Wśród nich przepisy regulujące:

1)ustawodawca wprowadził dwa nowe pojęcia: blokady alkoholowej oraz kalibracji blokady alkoholowej. Pierwsze z wymienionych określa urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3; drugie to ogół czynności służących wzorcowaniu blokady alkoholowej oraz regulacji tego urządzenia w sposób umożliwiający spełnienie wymagania, o którym mowa w pkt 84.

2)w rozdziale 5 ustawy, traktującym o porządku i bezpieczeństwie ruchu na drogach w oddziale 1 - Przepisy porządkowe dodano przepis zobowiązujący, aby kierującego pojazdem do posiadania przy sobie i okazywania na żądanie uprawnionego organu zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym w zakresie wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową w przypadku, dokument potwierdzający kalibrację blokady alkoholowej, wystawiony przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela.

3)w dziale III Pojazdy, w rozdziale traktującym o warunkach technicznych pojazdów dodano przepisy określające wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową montowaną przez producenta urządzenia, jej kalibrację, dokumentu kalibracji. Szczegółowe przepisy określi minister transportu w drodze rozporządzenia dotyczącego wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzór dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej, uwzględniając dostępność rynkową takich urządzeń oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

4)doprecyzowano i zaktualizowano przepisy dotyczące opłaty ewidencyjnej.

5)w rozdziale dotyczącym badań technicznych pojazdów rozszerzono ich zakres, właśnie o badania pojazdów wyposażonych w blokady alkoholowe.

6)dział V poświęcony kontroli ruchu drogowego do zakresu uprawnień Policji i innych organów dodano punkt, a tu usuwania z drogi pojazdów kierowanych przez osoby nieposiadające stosownych uprawnień.

7)rozdział traktujący o warunkach zatrzymywania praw jazdy i pozwoleń oraz cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami szczegółowo określone został zakres procedur stosowanych przez policjantów oraz uzupełniono katalog sytuacji powodujących takie postępowanie. Dla przykładu dodano punkt mówiący o zatrzymaniu praw jazdy za pokwitowanie w przypadku ujawnienia czynu polegającego na: kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji. W zakresie cofania praw jazdy rozszerzono zakres sytuacji, a tu w przypadku stwierdzenia, na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że kierujący pojazdem silnikowym w okresie 2 lat od dnia wydania mu po raz pierwszy prawa jazdy popełnił: przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub trzy wykroczenia określone w art. 86 § 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h lub art. 98 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń. Przy czym decyzja o cofnięciu uprawnienia jest wydawana na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji;

Przepisy wchodzą w życie z dniem 18 maja 2015 r.