Legislacja

Zmienione opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i innych

16 października 2015

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników. I tak za wydanie dowodu rejestracyjnego wraz z kompletem nalepek legalizacyjnych i nalepką kontrolną organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 85,00 zł, na którą składa się opłata za: dowód rejestracyjny - 54,00 zł; komplet nalepek legalizacyjnych - 12,50 zł; nalepkę kontrolną - 18,50 zł. Natomiast za wydanie pozwolenia czasowego, albo jego wtórnika organ rejestrujący ma być pobierana opłata: w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy - 13,50 zł; w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2 ustawy - 18,50 zł; do wielokrotnego stosowania - w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy na wniosek producenta pojazdu oraz w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 3 ustawy - 363,00 zł. I za wydanie tablic rejestracyjnych albo ich wtórników organ rejestrujący ma pobierać następujące opłaty: 1) wydania tablic samochodowych albo ich wtórnika - 80,00 zł; 2) wydania tablicy motocyklowej albo jej wtórnika - 40,00 zł; 3) wydania tablicy motorowerowej albo jej wtórnika - 30,00 zł; 4) wydania tablic indywidualnych - 1000,00 zł; 5) wydania zabytkowych tablic samochodowych albo ich wtórnika - 100,00 zł; 6) wydania zabytkowych tablic motocyklowych albo ich wtórnika - 50,00 zł.

UZASADNIENIE: Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników realizuje upoważnienie z art. 76 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273). Zgodnie z brzmieniem delegacji ustawowej minister właściwy do spraw transportu określi w drodze rozporządzenia wysokość opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników. Według nowego brzmienia tego upoważnienia wysokość opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej musi również uwzględniać wysokość opłat za wydanie ich wtórników.Doprecyzowanie delegacji art. 76 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, skutkuje doprecyzowaniem przepisów rozporządzenia, ale nie zakłada się zmiany wysokości dotychczas pobieranych opłat.

Wtórniki dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnejsą tożsame z oryginalnym dokumentem czy też tablicą i nalepką i takie same są ich warunki zabezpieczenia, dystrybucji a zatem też koszty działania organów związane z ich wydaniem. W dotychczasowej praktyce pobierania opłat za ww. wtórniki organy rejestrujące pojazdy kierowały się zasadą wynikającą z art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, pobierając taką samą opłatę za wtórnik jak za oryginalny dokument, tablice czy też nalepkę - w wysokości określonej w dotychczasowym rozporządzeniu.

W związku z powyższym przyjęto, że opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnejorgany rejestrujące będą pobierać w wysokościach niezmienionych, dotychczas określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302, z późn. zm.) oraz że wysokości opłat za wydanie ich wtórników będą takie jak za wydanie oryginalnego dokumentu czy też tablicy i nalepki.

Planuje się wejście w życie rozporządzenia z dniem 4 stycznia 2016 r. Ustalenie takiego terminu wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia związane jest z terminem wejście w życie ustawy z dnia 24 lipca 2015r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która nadała nowe brzmienie art. 76 ust. 1 pkt 2 Prawa o ruchu drogowym.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami prawa Unii Europejskiej. Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). Projekt rozporządzenia nie podlega przedstawieniu właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej w myśl uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979).

Zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin Pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979) projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji.