Legislacja

Znak D-44: koniec podwójnego karania kierowcy

20 sierpnia 2013

6ecc50cdd5b9c76872dd15bb7b3d156901bffa09f8ca667254d72148176b46fd9af68286e204eb4f

(Fot.: PD@N 471-3-37)

MTBiGM oraz MSW w porozumieniu z MON przygotowały kolejny projekt zmian w rozporządzeniach dotyczących znaków drogowych. Według noweli znak D-44 “strefa płatnego parkowania” oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana opłata. Znak D-45 “koniec strefy płatnego parkowania” oznacza wyjazd ze strefy płatnego parkowania. Znaki D-44 “strefa parkowania” i D-45 “koniec strefy parkowania” stosowane w organizacji ruchu na drogach przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uznaje się za równoważne odpowiednio znakom D-44 “strefa płatnego parkowania” i D-45 “koniec strefy płatnego parkowania”.Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Dotychczasowe przepisy stanowią, iż znak D-44 “strefa parkowania” oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu jest pobierana opłata. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty, oraz postoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach. Z tego przepisu wynika, że znak D-44 posiada oprócz funkcji informacyjnej również funkcję zakazującą. Rzecznik Praw Obywatelskich pismem nr RPO-6482-X/10/TS z dnia 5 sierpnia 2010 r. przedstawił problem podwójnej karalności kierującego pojazdem, który nie dopełnił obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania. W strefie płatnego parkowania pracownicy zarządów dróg lub w ich imieniu administratorzy strefy płatnego parkowania na podstawie przepisów art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wystawiają dla kierującego pojazdem, który nie wniósł opłaty za parkowanie pojazdu, wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej. Natomiast organ kontroli ruchu drogowego: Policja albo Straż Gminna (Miejska) oraz - na podstawie zawiadomienia o wykroczeniu i wniosku o ukaranie - właściwy sąd może nałożyć na kierującego pojazdem, który nie wniósł opłaty za parkowanie i nie zastosował się do znaku D-44 “strefa parkowania”, sankcję wynikającą art. 92 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. Ponadto, Rzecznik Praw Obywatelskich, wskazując jaka jest skala zjawiska podwójnej karalności, pismem RPO-648278-V/10/TS z dnia 15 października 2012 r., poinformował, iż do jego urzędu wpłynęły trzy skargi osób, wobec których zastosowano podwójne sankcje z powodu naruszenia przepisów ustanawiających obowiązek uiszczenia opłaty za postój, lecz w świetle obowiązujących przepisów każdy kierujący pojazdem może zostać obciążony podwójnymi sankcjami z tytułu nieuiszczenia opłaty za parkowanie.

Przedmiotowy projekt wprowadza zmianę znaczenia oraz zakresu obowiązywania znaku D-44 “strefa parkowania” w celu wyeliminowania możliwości jednoczesnego nakładania sankcji administracyjnej i grzywny za wykroczenie. Zmiana ta będzie polegała, stosownie do propozycji Rzecznika Praw Obywatelskich, na pozbawieniu tego znaku funkcji zakazującej, przez usunięcie przepisu zabraniającego postoju pojazdu bez wniesienia opłaty. Ponadto przepisy projektu wprowadzają zmianę nazwy znaku D-44 “strefa parkowania”, na “strefa płatnego parkowania” oraz zastępują wyrażenie “pojazd” wyrażeniem “pojazd samochodowy”, dostosowując przepisy rozporządzenia do przepisów art. 13 ust. 1 i art. 13b ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Po wprowadzeniu przedmiotowej zmiany - w strefie płatnego parkowania, oznaczonej znakiem D-44 - sankcja dla kierującego pojazdem, określona w art. 92 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, będzie miała zastosowanie jedynie w przypadku niezastosowania się kierującego pojazdem do innych znaków drogowych (m.in. B-35, B-36, D-18, P-18, P-19, P-20). Natomiast za postój w tej strefie w wyznaczonym miejscu bez uiszczenia należnej opłaty, od kierującego pojazdem na podstawie art. 13f ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, będzie pobierana jedynie opłata dodatkowa, będąca karą administracyjną. Skutkiem projektowanej zmiany przepisów projektu rozporządzenia nie będzie utrata uprawnień do postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty, ponieważ uprawnienia te, jak i zerowa stawka opłaty wynikają z odrębnych przepisów i nie były zależne od dotychczasowego znaczenia znaku D-44. Zgodnie z przepisami art. 13b ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych) rada gminy (rada miasta), ustalając strefę płatnego parkowania, ustala wysokość stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania i może wprowadzić opłaty abonamentowe lub zryczałtowane oraz zerowa stawkę opłaty dla niektórych użytkowników drogi. Proponowana w projekcie rozporządzenia data jego wejścia w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia wynika z potrzeby zastosowania okresu przygotowawczego dla wykonania zmian w organizacji ruchu - ewentualnego uzupełnienia oznakowania pionowego i poziomego - w strefie płatnego parkowania, stosownie do wymagań nałożonych przepisami niniejszego rozporządzenia - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Równocześnie – obok noweli rozporządzenia o znakach drogowych - przygotowano nowelę rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.