Legislacja

Znamy także wzór formularza przekazywania informacji o naruszeniach

11 kwietnia 2016

Opublikowano rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących liczby naruszeń przepisów ruchu drogowego (2016.480), w związku z którymi składano zapytania za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego, oraz liczby wypadków śmiertelnych z udziałem pojazdów zarejestrowanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej  Wzór formularza do przekazywania przez krajowe podmioty uprawnione, o których mowa w art. 80k ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji, o których mowa w art. 80p ust. 1 pkt 2 i 3 tej ustawy, jest określony w załączniku do rozporządzenia. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących naruszeń, w związku z którymi składano zapytania za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego. Nowe rozporządzenie obowiązuje z dniem 26 kwietnia 2016 r.

(537-13)

7b30c7828ad89c4ae8fad80feec17af19e80cac7