Legislacja

Zobacz zmiany w ustawie o kierujących (super ośrodki)

12 lipca 2011

b470970adfde8c60ca28d4d3a7cf5fa2a944474e(Fot.: PD@N 393-8)

Do pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury skierowano poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Projekt ten dotyczy m.in. powierzenia szkolenia osób w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu wyłącznie ośrodkom szkolenia kierowców spełniających dodatkowe wymogi, czyli tzw. super OSK. Poniżej zestawienie projektowanych zmian:

Jest

Projekt zmian

Rozdział 4. Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami. Art. 26. (...) 2. Szkolenie osób w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu, o którym mowa w art. 23 ust. 3, jest prowadzone wyłącznie przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

W rozdziale 4 w art. 26 skreśla się ust. 2

Rozdział 5. Ośrodki szkolenia kierowców i inne podmioty prowadzące szkolenia. (...) Art. 31 ust. 1. Przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców może wystąpić do starosty, o którym mowa w art. 28 ust. 3, z wnioskiem o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań jeżeli:

1) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców co najmniej od 5 lat;

2) prowadzi ośrodek szkolenia kierowców co najmniej w zakresie kategorii A, B, C i D prawa jazdy;

3) posiada:

a) odpowiednie warunki lokalowe, w tym co najmniej:

- lokal biurowy, który umożliwia przyjmowanie interesantów, przechowywanie dokumentacji związanej ze szkoleniem oraz jest wyposażony w sprzęt i urządzenia biurowe,

- salę wykładową, która jest wyposażona w sprzęt i urządzenia umożliwiające prowadzenie zajęć,

- plac manewrowy, który powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, w szczególności ogrodzony oraz umożliwiać wykonanie wszystkich zadań wynikających z programu szkolenia,

b) pojazdy szkoleniowe w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D, przy czym:

- co najmniej jeden pojazd w zakresie danej kategorii prawa jazdy jest własnością tego przedsiębiorcy lub przedmiotem umowy leasingu,

- pojazd w zakresie prawa jazdy kategorii A i B jest nie starszy niż 5 lat, w zakresie prawa jazdy kategorii C jest nie starszy niż 7 lat, a w zakresie prawa jazdy kategorii D jest nie starszy niż 12 lat,

c) pomoce i środki dydaktyczne zapewniające prowadzenie szkolenia zgodnie z obowiązującym programem szkolenia w zakresie:

- uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D,

- uzyskiwania uprawnień instruktorów nauki jazdy,

- szkolenia osób ubiegających się o kartę rowerową;

4) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, w tym:

a) dwóch instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B lub C od co najmniej 5 lat,

b) jednego instruktora posiadającego uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub B, C, D oraz

c) osobę posiadającą przygotowanie pedagogiczne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) oraz

5) posiada akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

W rozdziale 5 w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców lub podmiot wykonujący przewozy tramwajem może wystąpić, po upływie pięciu lat od dnia uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców lub ewidencji, o której mowa w art. 30 ust. 1, o poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań jeżeli:

1)posiada:

a)odpowiednie warunki lokalowe, w tym co najmniej:

–lokal biurowy, który umożliwia przyjmowanie interesantów, przechowywanie dokumentacji związanej ze szkoleniem oraz jest wyposażony w sprzęt i urządzenia biurowe,

–salę wykładową, która jest wyposażona w sprzęt i urządzenia umożliwiające prowadzenie zajęć,

–plac manewrowy, który powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, w szczególności ogrodzony oraz umożliwiać wykonanie wszystkich zadań wynikających z programu szkolenia,

b)pojazdy szkoleniowe w zakresie prawa jazdy kategorii, w której występuje o poświadczenie, przy czym:

–co najmniej jeden pojazd w zakresie danej kategorii prawa jazdy jest własnością lub współwłasnością tego przedsiębiorcy lub przedmiotem umowy leasingu,

–pojazd w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B lub B+E jest nie starszy niż 7 lat, w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E jest nie starszy niż 10 lat, a w zakresie prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E jest nie starszy niż 15 lat,

c)pomoce i środki dydaktyczne zapewniające prowadzenie szkolenia zgodnie z obowiązującym programem szkolenia w zakresie:

–uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami, w zakresie prawa jazdy kategorii, w której stara się o uzyskanie poświadczenia,

–uzyskiwania uprawnień instruktorów nauki jazdy, w zakresie prawa jazdy kategorii, w której stara się o uzyskanie poświadczenia,

–szkolenia osób ubiegających się o kartę rowerową;

2)zatrudnia wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, w tym:

a)dwóch instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii, w której stara się o uzyskanie poświadczenia, od co najmniej 5 lat,

b)osobę posiadającą przygotowanie pedagogiczne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) oraz

3)posiada akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Rozdział 9. Sprawdzanie kwalifikacji i przeprowadzanie egzaminów państwowych Art. 53. 1. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi jest prowadzona pojazdem pozostającym w dyspozycji wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego

.

W rozdziale 9 w art. 53 w ust. 1 po wyrazach “wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego” dodaje się wyrazy “lub ośrodka szkolenia kierowców wskazany przez osobę egzaminowaną i na jej koszt.

Rozdział 9. Sprawdzanie kwalifikacji i przeprowadzanie egzaminów państwowych

Art. 53. 4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdów:

1) o których mowa w art. 54 ust. 5;

2) którymi prowadzi się egzamin w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B1, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E.

W rozdziale 9 w art. 53 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

“4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w art. 54 ust. 5.

Zaprezentowane powyżej trzy najistotniejsze zmiany tj.:

1) uzyskiwania rangi super ośrodka w ramach poszczególnych kategorii np. tylko w ramach jednej kat. B;

2) możliwość stosowania e-learningowej metody szkolenia przez wszystkie;

3) możliwość zdawania egzaminu na pojazdach ośrodka szkolenia kierowców

w pierwszym czytaniu maja zostać zaprezentowane, uzasadniane i przedyskutowane 27 lipca 2011 (środa), godz. 08:00 podczas zaplanowanego posiedzenia Komisji Infrastruktury. Uzasadnia poseł Krzysztof Jurgiel. W dniach 26, 27, 28 i 29 lipca 2011 r. odbywać się będzie 97. posiedzenie Sejmu RP, następnie parlamentarzyści mają zaplanowaną przerwę wakacyjną. Czy do wyborów nowela zostanie uchwalona?