Legislacja

Zwolnienie z obowiązku opłat za korzystanie z dróg krajowych

11 grudnia 2007

Ministerstwo Infrastruktury - Informacja o możliwości uzyskania zaświadczenia o udzielaniu pomocy de minimis z tytułu zwolnienia z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie z dróg krajowych

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776) zakłady pracy chronionej są zwolnione z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (na zasadach określonych w odpowiednich przepisach podatkowych) oraz od podatku od czynności cywilnoprawnych, jeśli czynności te pozostają w bezpośrednim związku z prowadzeniem tego zakładu.

Zwolnieniem na podstawie ww. artykułu objęte są również opłaty, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) i dotyczą zakładów pracy chronionej lub zakładów aktywności zawodowej, w przypadku wykonywania pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t przewozów na potrzeby własne po drogach krajowych.
W celu uzyskania zaświadczenia o udzielaniu pomocy de minimis z tytułu zwolnienia z obowiązku uiszczenia ww. opłat, beneficjent zobowiązany jest do złożenia wniosku wraz z dokumentami do Ministra Infrastruktury.
Wykaz dokumentów składanych przy wniosku o wydanie przez Ministra Infrastruktury zaświadczenia o pomocy de minimis.
1. Przedsiębiorca prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej (zwany dalej przedsiębiorcą lub beneficjentem) obligatoryjnie załącza do wniosku o wydanie zaświadczenia aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) wyciąg z KRS lub wydane przez urząd aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej zawierające numer PKD lub kopię decyzji wojewody o stwierdzeniu, że podmiot ten ma status zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej.
2. Oświadczenie beneficjenta o kwocie jaką należałoby uiścić za zakup kart opłat drogowych za przejazd pojazdów samochodowych po drogach krajowych (koszt kart opłat drogowych).
3. Oświadczenie beneficjenta na jaki cel i w jakiej kwocie wydatkował środki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w związku ze zwolnieniem z opłat drogowych. Ponadto oświadczenie, iż poniesione wydatki na wskazany cel nie przekraczają 81% wartości zwolnienia z opłaty drogowej.
4. W przypadku wniosku beneficjenta, który jest właścicielem pojazdów samochodowych:
- kopia zaświadczenia na wykonywanie międzynarodowych lub krajowych niezarobkowych przewozów drogowych lub kopia zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego na potrzeby własne jeżeli umowy międzynarodowe, którymi RP jest związana, tak stanowią; wyjątek dotyczy przedsiębiorców posiadających uprawnienia do wykonywania transportu drogowego (posiada ważną licencję),
- wykaz pojazdów wykorzystywanych w międzynarodowych lub krajowych niezarobkowych przewozach drogowych oraz kopie dowodów rejestracyjnych tych pojazdów.
5. W przypadku wniosku beneficjenta, który jest posiadaczem pojazdów samochodowych oprócz dokumentów z pkt 4 należy dołączyć kopię umowy (np. umowy użyczenia, umowy leasingu), która potwierdzi fakt przekazania w posiadanie pojazdów wykorzystywanych w międzynarodowych lub krajowych niezarobkowych przewozach drogowych wraz z wykazem tych pojazdów oraz kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów.
6. Oświadczenie beneficjenta o wysokości otrzymanej przez niego pomocy de minimis w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe, albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie.
7. Informacje od beneficjenta o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym związana jest pomoc de minimis.
8. Oświadczenie beneficjenta, że jeżeli otrzyma inną pomoc de minimis od dnia złożenia wniosku do Ministra Infrastruktury niezwłocznie poinformuje o tym fakcie.
9. Oświadczenie beneficjenta, że spełnia wszystkie warunki uprawniające go do uzyskania pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379/5 z 28 grudnia 2006 r.
10. Oświadczenie beneficjenta o odpowiedzialności (cywilnej/karnej) za podanie w ww. oświadczeniach nieprawdziwych informacji oraz o zobowiązaniu beneficjenta do zwrotu pomocy, otrzymanej niezgodnie z przepisami o pomocy publicznej, wraz z ustawowymi odsetkami.
Dokumentem potwierdzającym zwolnienie podmiotu z obowiązku uiszczenia opłaty za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym jest decyzja wojewody o stwierdzeniu, że podmiot ten ma status zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub kopia tej decyzji poświadczona przez podmiot do tego uprawniony oraz wypis zaświadczenia lub zezwolenia potwierdzającego zgłoszenie przez podmiot prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej.
W przypadku braku wymaganych dokumentów podmiot uprawniony do kontroli nakłada karę pieniężną w drodze decyzji administracyjnej na podmiot wykonujący przewozy drogowe. Kara nakładana jest w wysokości określonej w załączniku do ustawy o transporcie drogowym.