News tygodnia

Jest oddział warszawski Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów

7 stycznia 2014

c4e5b372bf8b6a785d146b6fa8a737d28f9d24d9

(Fot.: PD@N 480-1-1kse)

W dniu 26 listopada 2013 roku zawiązał się oddział warszawski Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów. Organizacja ta funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, jak również o postanowienia statutu, regulującego zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania.

Jaki był cel powołania warszawskiego oddziału KSE?

Egzamin na prawo jazdy, jako końcowy element procesu nauczania jest ważnym ogniwem w kształtowaniu świadomości przyszłych kierujących. To właśnie podczas tego procesu, egzaminator podejmuje decyzje dotyczące przyszłości kandydata na kierowcę, oceniając czy zachowania, wiedza i umiejętności są wystarczające, by mógł on samodzielnie i bezpiecznie kierować pojazdem. Ten proces wymaga od egzaminatora głębokiej, sprawnej analizy i podejmowania odpowiedzialnych decyzji, bowiem jego wynik rzutować będzie w przyszłości na stan bezpieczeństwa w komunikacji.

Grupa egzaminatorów utożsamiająca się z powyższymi założeniami, dostrzegająca potrzebę poprawy standardów wykonywania zawodu, chcąca doskonalić swój warsztat pracy, a tym samym czynnie przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zainicjowała powstanie warszawskiego oddziału KSE. W chwili obecnej oddział KSE zrzesza blisko 50 członków.

Jakie cele stawia sobie warszawski oddział KSE?

Warszawski oddział jest częścią Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów, działającego od ponad dziesięciu lat. Zadania, jakie postawiliśmy przed sobą, mają pomóc w realizacji długofalowych celów Krajowego Stowarzyszenia, jak również zainicjować nowe kierunki działań.

Na zebraniu członków oddziału Stowarzyszenia w dniu 19 grudnia 2013, utworzono wewnętrzne komórki, ukierunkowane na działanie w ściśle określonych obszarach, takich jak:

-współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami dbającymi o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego;

-etyka zawodu egzaminatora;

-propozycje zmian w procesie egzaminowania;

-ocieplenie wizerunku egzaminatora poprzez kształtowanie właściwych zachowań;

-podnoszenie kompetencji zawodowych, poprzez udział w szkoleniach, sympozjach w kraju i za granicą;

-organizowanie spotkań członków stowarzyszenia z krajowymi i zagranicznymi ekspertami.

Sekcje utworzone na czwartkowym zebraniu oddziału Stowarzyszenia skupiać będą w swych szeregach specjalistów z danych dziedzin. Ich konstruktywna współpraca zaowocuje wymiernymi efektami, m.in. w postaci głosu doradczego w tworzeniu nowoczesnego i efektywnego systemu szkolenia i egzaminowania.

Kto może zasilić struktury warszawskiego oddziału KSE?

Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów dostrzega potrzebę czerpania wzorów z tożsamych jednostek, funkcjonujących w wysokorozwiniętych krajach europejskich. Jesteśmy nastawieni na współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności na polu szkolenia i egzaminowania. Poprzez utworzony wyspecjalizowany zespół, planujemy przeprowadzenie szeroko zakrojonej kampanii medialnej ukazującej prawdziwy wizerunek egzaminatora, kulisy jego pracy, dylematy, trudności, ale również sukcesy. Uważamy, że pokazanie zaplecza naszej działalności pomoże w lepszym zrozumieniu tej profesji - niełatwej, odpowiedzialnej i często negatywnie postrzeganej przez wiele środowisk. Powodzenia w osiąganiu tych założeń upatrujemy w pracowitości, innowacji oraz zaangażowaniu członków oddziału. Szeregi naszej organizacji tworzą egzaminatorzy, których celem jest ciągłe doskonalenie. Wymagamy od siebie więcej, aby zyskać społeczne uznanie poprzez bezstronność i profesjonalizm w działaniu.

Zapraszamy do współpracy egzaminatorów, którzy utożsamiają się z założeniami naszej organizacji. Pragniemy zaznaczyć, iż statut stowarzyszenia nie zawęża członkostwa wyłącznie do egzaminatorów zatrudnionych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Zachęcamy zatem do współpracy wszystkich zainteresowanych, posiadających uprawnienia egzaminatora. Wierzymy, że przedsięwzięcie jakim jest działalność stowarzyszenia, będzie wyrazem głębokiego, dobrowolnego zaangażowania każdego z nas w efektywne działania, zapewniające realizację celów jakie wspólnie sobie stawiamy.

Rada Oddziału KSE Warszawa

Źródła Adres do korespondencji: robert.stowarzyszenie@interia.pl Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów