News tygodnia

Kto to jest instruktor prowadzący:

Autor: PRAWO DROGOWE@NEWS

11 listopada 2005

 przyjmując osobę na szkolenie podstawowe, dodatkowe lub uzupełniające ośrodek szkolenia kierowców prowadzony przez przedsiębiorce przydziela instruktora prowadzącego (§ 6. ust. 4. pkt 3),
 przyjmując osobę na szkolenie podstawowe, dodatkowe lub uzupełniające ośrodek szkolenia kierowców prowadzony przez jednostkę wojskową lub jednostkę resortu spraw wewnętrznych przydziela instruktora prowadzącego (§ 6. ust.5. pkt 3),
 szkoła rozpoczynając zajęcia szkolne dla uczniów przydziela jej instruktora prowadzącego (§ 6. ust.6. pkt 3),
 instruktor prowadzący: a) koordynuje realizację procesu szkolenia kandydata na kierowcę lub motorniczego; 2) może brać udział w części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy na pisemny wniosek sosoby szkolonej; 3) nie może ingerować w przebieg egzaminu, o którym mowa w pkt 2. (§ 15 ust. 1, pkt. 1-3),
 instruktor prowadzący jest zobowiązany do: 1) przeprowadzenia co najmniej 50% szkolenia praktycznego dla danej osoby szkolonej; 2) przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego lub uczestniczenia w nim. (§ 15 ust. 2, pkt. 1-1),
 instruktor prowadzący potwierdza w karcie przeprowadzonych zajęć zaliczenie egzaminu wewnętrznego, a jeżeli go nie przeprowadzał, podpisuje się na karcie obok instruktora prowadzącego ten egzamin (§ 15 ust. 3),
 za instruktora prowadzącego uznaje się także instruktora który: 1) prowadził część praktyczną szkolenia dodatkowego; 2) został wyznaczony dla osoby szkolonej przez kierownika ośrodka szkolenia kierowców, jeżeli dotychczasowy instruktor nie prowadzi szkolenia w danej jednostce; 3) został wzynazony dla osoby szkolonej przez kierownika ośrodka szkolenia kierowców, w którym kontynuuje szkolenie (§ 15 ust. 4 pkt 1-3),
 podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego na placu manewrowym może przebywać instruktor prowadzący – instruktor przebywa na zewnątrz pojazdu pod warunkiem, że jego obecność nie zakłóca i nie utrudnia przebiegu egzaminu (§ 31 ust. 4 pkt 1),
 podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego w ruchu drogowym w pojeździe egzaminacyjnym może przebywać instruktor prowadzący pod warunkiem, że jego obecność nie zakłóca i nie utrudnia przebiegu egzaminu (§ 31 ust. 6 pkt 1).
Tekst jednolity i aktualizowany rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów egzaminatorów dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy. pozycja 301h (Aktualizacja 26 – akt w trakcie wysyłki do Abonentów).