News tygodnia

Minister powoła zespół doradczy ds. szkolenia oraz egzaminowania

16 sierpnia 2016

090d16fdb901a396821905201cabd1530553f421

1605822012136f775fbb5dcd39e53f2f48a4bf99

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa

(544-60 fot. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz 544-61)

W dniu 4 sierpnia 2016. W Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury i Budownictwa (2016.59) opublikowane zostało Zarządzenie nr 35 w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy. Do zadań zespołu należy przede wszystkim: analiza przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami; opracowywanie propozycji zmian do tej ustawy i aktów wykonawczych do niej; opracowywanie propozycji rozwiązań przyczyniających się do podniesienia jakości szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy; systematyczna ocena skuteczności obowiązujących przepisów prawnych w obszarze szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy i w razie potrzeby opracowywanie propozycji zmian do tych przepisów; opracowywanie lub opiniowanie propozycji zmian do przepisów międzynarodowych dotyczących szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy; opiniowanie dokumentów dotyczących szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy, będących przedmiotem posiedzeń organów i grup roboczych działających w ramach organizacji międzynarodowych.

Zespół składa się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza (MIiB) oraz członków - przedstawicieli środowiska szkoleniowców (3 osoby); środowiska egzaminatorów (3 osoby) - wybierani przez przewodniczącego spośród zgłoszonych kandydatów. Nadto - z głosem doradczym - do prac w Zespole mogą być zapraszani: przedstawiciele innych organów administracji rządowej oraz samorządowej, w szczególności szczebla wojewódzkiego, organizacji lub instytucji krajowych i zagranicznych, eksperci.

Zarządzenie obowiązuje z dniem 5 sierpnia 2016 r.