News tygodnia

Nowy system egzaminów na prawo jazdy od 10.1.2006 r.

30 grudnia 2005

Uzasadnienie

Projekt rozporz?dzenia Ministra Transportu i Budownictwa zmienia rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 27 pa?dziernika 2005 r. w sprawie szkolenia egzaminowania i uzyskiwania uprawnie? przez kieruj?cych pojazdami instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217 poz. 1834). Konieczno?? nowelizacji wynika z opó?nie? w pracach prowadzonych przez wojewódzkie o?rodki ruchu drogowego maj?cych na celu dostosowanie si? do nowych zasad przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy. Minister Transportu i Budownictwa, na podstawie uzyskanej od Wojewodów informacji dokona? oceny stanu przygotowania poszczególnych wojewódzkich o?rodków ruchu drogowego do wprowadzenia w ?ycie nowych przepisów dotycz?cych egzaminowania kierowców. Z analizy wynika, ?e 16 wojewódzkich o?rodków ruchu drogowego zako?czy?o ju? procedury przetargowe. W pozosta?ych o?rodkach wyst?pi?y opó?nienia w podj?ciu prac dostosowawczych. Problemy, które powstaj? w trakcie przygotowa?, to g?ównie brak mo?liwo?ci zako?czenia rozpocz?tych procedur przetargowych na urz?dzenia do rejestracji przebiegu egzaminu dla prawa jazdy kategorii ?B?. Procedury te prowadzone zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych w przypadku odwo?a? nie zako?cz? si? w terminie pozwalaj?cym na wyposa?enie pojazdów w wymagane kamery przed 10 stycznia 2006 r. Dlatego istnieje realne zagro?enie, ?e zamówienia publiczne zwi?zane z wyposa?eniem pojazdów egzaminacyjnych w system rejestracji przebiegu egzaminu na prawo jazdy kategorii ?B? mog? nie zosta? zrealizowane przed 10 stycznia 2006 r. w niektórych o?rodkach. W celu rozwi?zania problemu wej?cie w ?ycie przepisów § 19 pkt 4, § 21, § 30 ust. 3 pkt 7 i ust. 4 pkt 7 rozporz?dzenia stanowi?cych o obowi?zku rejestracji egzaminu na prawo jazdy kategorii ?B? oraz monta?u kamer w samochodach egzaminacyjnych, nale?y przesun?? o 3 miesi?ce, czyli do 10 kwietnia 2006 r.

Wi?kszo?? wojewódzkich o?rodków ruchu drogowego poinformowa?a, ?e na 10 stycznia 2006 r. b?dzie mia?a mo?liwo?? przygotowa? place manewrowe wed?ug nowych zasad egzaminowania. Jednak?e kilka o?rodków ze wzgl?du na konieczno?? uzyskania odpowiednich zezwole? na wycink? drzew i rozbiórk? budynków nie jest w stanie, zgodnie z prawem, zako?czy? przygotowania placów manewrowych dla wy?szych kategorii prawa jazdy (C, D, E i T). Po uzyskaniu niezb?dnych zezwole? o?rodki te b?d? mog?y przyst?pi? do dalszych prac przystosowuj?cych place do nowych przepisów. W zwi?zku z powy?szym, zasadne jest umo?liwienie o?rodkom prowadzenia egzaminów dla prawa jazdy wy?szych kategorii (C, D, E i T) na dotychczas stosowanych stanowiskach, do zako?czenia prac przystosowawczych jednak nie d?u?ej ni? do 10 kwietnia 2006 r.

Ponadto projekt rozporz?dzenia zawiera zmiany w za??cznikach nr 1, 5 i 17 do rozporz?dzenia. Nie s? to zmiany merytoryczne, a ich nowelizacja wynika z konieczno?ci poprawienia b??dów formalnych, polegaj?cych g?ównie na niew?a?ciwych odes?aniach.

Zakres przedmiotowej regulacji nie jest obj?ty prawem Unii Europejskiej.

Przedmiotowa regulacja nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotycz?cych sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

Ocena skutków regulacji

Podmioty na które oddzia?uje akt normatywny:

Wojewódzkie O?rodki Ruchu Drogowego;

Osoby chc?ce uzyska? lub podwy?szy? uprawnienia:

- do prowadzenia pojazdów (prawo jazdy),

- instruktora nauki jazdy,

- egzaminatora.

Wyniki przeprowadzonych konsultacji:

Przeprowadzono Konsultacje Spo?eczne z nast?puj?cymi organizacjami:

Polska Federacja Stowarzysze? Szkó? Kierowców, Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich O?rodków Ruchu Drogowego, Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów, Kandydatów na Kierowców i Kierowców.

W ramach konsultacji Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich O?rodków Ruchu Drogowego oraz Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów, Kandydatów na Kierowców i Kierowców zg?osi?y ogóln? uwag?, aby przesun?? wej?cie w ?ycie ca?o?ci rozporz?dzenia. Stwierdzono, ?e nie ma merytorycznych podstaw do przesuni?cia wej?cia w ?ycie nowych zasad egzaminowania w ca?o?ci. Realne problemy wskazane przez Wojewodów zostan? rozwi?zane poprzez dokonanie zmiany w proponowanym przez Resort zakresie.

Ponadto projekt zostanie skierowany do Komisji Wspólnej Rz?du i Samorz?du Terytorialnego.

Wp?yw regulacji na koszty spo?eczne:

Regulacja nie wp?ynie na koszty spo?eczne.

Wp?yw regulacji na sektor finansów publicznych w tym bud?et pa?stwa i bud?et samorz?du terytorialnego:

Proponowana regulacja umo?liwi wojewódzkim o?rodkom ruchu drogowego zgodne z prawem wprowadzenie w ?ycie nowych zasad egzaminowania kandydatów na kierowców. Przesuni?cie terminu wej?cia w ?ycie poszczególnych przepisów pozwoli na zako?czenie w wymaganych prawem terminach procedur przetargowych, które wyd?u?y?y si? lub musia?y by? powtórzone ze wzgl?du na ich uniewa?nienie lub z?o?one odwo?ania.

Wp?yw regulacji na rynek pracy:

Proponowana regulacja nie wp?ywa na rynek pracy.

Wp?yw regulacji na konkurencyjno?? gospodarki i przedsi?biorczo??, w tym na funkcjonowanie przedsi?biorstw:

Proponowana regulacja nie b?dzie mia?a wp?ywu na konkurencyjno?? gospodarki i przedsi?biorczo??, w tym na funkcjonowanie przedsi?biorstw.

Wp?yw regulacji na sytuacj? i rozwój regionów:

Proponowana regulacja nie b?dzie mia?a wp?ywu na sytuacj? i rozwój regionów.

Słowa kluczowe nauka jazdy