News tygodnia

Od dziś nowy egzamin na prawo jazdy

10 stycznia 2006

Od 10 stycznia 2006 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie szkolenia i egzaminowania kierowców. Nowy egzamin prowadzony jest w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego, a liczba manewrów wykonywanych na placu została ograniczona do niezbędnego minimum. Egzamin w ruchu drogowym ma dać możliwość lepszej oceny przygotowania kandydata do bezpiecznej, samodzielnej jazdy. Będzie bardziej przyjazny dla zdających, a jego przejrzysta formuła i zmienione zasady nadzoru, mają przeciwdziałać występującym dotychczas patologiom i zjawiskom korupcyjnym. W egzaminie będzie mógł brać udział instruktor prowadzący szkolenie. Jego obecność pozwoli, w przypadku wyniku negatywnego, na dokładne określenie, jakie umiejętności kandydata trzeba jeszcze uzupełnić oraz będzie wpływać na zmniejszenie stresu u osoby egzaminowanej.

Ważną zmianą w procesie egzaminowania jest możliwość kontynuowania egzaminu pomimo uzyskania cząstkowych wyników negatywnych. Popełnione błędy, niestanowiące zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub życia i zdrowia jego uczestników nie są podstawą do przerwania egzaminu. W taki sposób osoba egzaminowana po zakończeniu egzaminu będzie wiedziała, czego jeszcze musi się nauczyć. Tym samym zmianie ulega czas egzaminu w ruchu drogowym z 25 minut do minimum 40 minut. Wydłużenie czasu egzaminu pociąga za sobą konieczność podwyższenia łącznej opłaty za egzamin z 94 zł do 134 zł. Wzrost opłaty jest proporcjonalny do ponoszonych kosztów oraz wydłużonego czasu egzaminowania, potrzebnego do pełnej oceny wykonania wszystkich zadań przez egzaminowanych. System zmian w egzaminowaniu i szkoleniu w pełni będzie obowiązywał od 10 kwietnia 2006 r., kiedy to wprowadzony zostanie między innymi obowiązek rejestracji video egzaminu na prawo jazdy.

Nowe zasady egzaminów na prawo jazdy regulowane są rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 października 2005 roku w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów oraz jego nowelizacją z dnia 5 stycznia 2006 roku.