News tygodnia

Projekt rozporządzenia

30 grudnia 2005

Projekt z dnia 19.12.2005

ROZPORZ?DZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA)

z dnia ............................2005 r.

zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie? przez kieruj?cych pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Na podstawie art. 115 ust. 1 pkt 1 ? 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494 i 1497)

zarz?dza si?, co nast?puje:

§ 1. W rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 pa?dziernika 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie? przez kieruj?cych pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217 poz. 1834) wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

dodaje si? § 71a w brzmieniu:

?§ 71a. Do dnia 9 kwietnia 2006 r. zadania egzaminacyjne dla kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E, B+E i T okre?lone w tabeli nr 9 i 10 za??cznika nr 5 do rozporz?dzenia, mog? by? wykonywane na stanowiskach o wymiarach okre?lonych w tabeli nr 1 za??cznika nr 5 do za??cznika nr 8 do rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie? przez kieruj?cych pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 150, poz. 1681, z 2003 r. Nr 110, poz. 1048 i Nr 232, poz. 2334 oraz z 2005 r. Nr 42, poz. 406).?;

§ 73 otrzymuje brzmienie:

?§ 73. Traci moc rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie? przez kieruj?cych pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 150, poz. 1681, z 2003 r. Nr 110, poz. 1048 i Nr 232, poz. 2334 oraz z 2005 r. Nr 42, poz. 406), z zastrze?eniem przepisu § 71a.?

§ 74 otrzymuje brzmienie:

?§ 74. Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem 10 stycznia 2006 r. z wyj?tkiem § 19 pkt 4, § 21, § 30 ust. 3 pkt 7 i ust. 4 pkt 7, które wchodz? w ?ycie z dniem 10 kwietnia 2006 r.?;

w za??czniku nr 1 do rozporz?dzenia, wzór ?ksi??ka ewidencji osób szkolonych?, na stronie 1 w obja?nieniach pkt 2 otrzymuje brzmienie:

?2) rubryki 2-5 i 11 wype?nia si? w dniu rozpocz?cia przez osob? szkolenia, a 6 ? 10 odpowiednio po wydaniu jej za?wiadczenia o uko?czeniu kursu lub po zako?czeniu szkolenia,?;

w za??czniku nr 5 do rozporz?dzenia:

w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

?4. Zabrania si? wyznaczania osób, innych ni? okre?lone w ust. 3, do wykonywania czynno?ci zwi?zanych z obs?ug? informatycznych ?rodków technicznych.?,

w § 9 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

? 1) nale?y tak dobra?, aby nat??enie ruchu (w godzinach szczytu) na elementach drogi okre?lonych w poz. 1-5 tabeli 7 nie by?o mniejsze ni? 400 pojazdów na godzin? na jeden pas ruchu; nie dotyczy egzaminów prowadzonych w zakresie prawa jazdy kategorii T;?,

w § 12:

w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

?2) negatywny wynik egzaminu praktycznego, je?eli:

a) dwukrotnie nieprawid?owo wykona?a to samo zadanie egzaminacyjne ? z zastrze?eniem ust. 2,

b) zachodz? okoliczno?ci, o których mowa w § 30 ust. 4 pkt 1 ? 6 i ust. 5 pkt 1 rozporz?dzenia.?,

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

?2. W trakcie egzaminu przeprowadza si? sprawdzenie odpowiednio umiej?tno?ci wykonania wszystkich zada?, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wype?niaj?c odpowiednio arkusz przebiegu egzaminu praktycznego okre?lony we wzorze nr 7.?;

w za??czniku nr 17 do rozporz?dzenia w tabeli 1:

pozycje 7, 10 i 13 w kolumnie ?Kategorie? otrzymuj? brzmienie:

?B C D?,

pozycja 14 otrzymuje brzmienie:

14

Wykonanie manewrów: wyprzedzania, omijania, wymijania, zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania,

B C D

§ 2. Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem 10 stycznia 2006 r.

Minister Transportu i Budownictwa w porozumieniu: Minister Obrony Narodowej

Słowa kluczowe nauka jazdy