News tygodnia

Proponowane zmiany w systemie szkolenia

30 listopada 2008

Ministerstwo Infrastruktury w okresie trzech lat od wydania rozporządzenia regulującego zasady szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców (wydane 27.10.2005 r.) sukcesywnie gromadziło informacje na temat problemów wynikających z interpretacji przepisów tego aktu. Uwagi dotyczyły przede wszystkim zasad przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy, a w szczególności czasu jego trwania, kolejności wykonywania poszczególnych zadań egzaminacyjnych, sposobu ich oceny, niejednolitości zasad przeprowadzania egzaminów na poszczególne kategorie prawa jazdy. W oparciu o zgromadzoną wiedzę przygotowano projekt zmiany tego rozporządzenia. Pilne wprowadzenie w życie tych przepisów jest niezbędne do dalszego bezproblemowego funkcjonowania systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców - potwierdza Ministerstwo Infrastruktury.

O wadze zagadnienia nie musimy przekonywać, rozumiejąc ją będziemy przedstawiali Państwu projektowane zmiany, a może nam obok stowarzyszeń, izb gospodarczych oraz organów samorządowych itd. itp., z którymi projekt był wielokrotnie konsultowany, a może i nam uda się pomóc przygotowującym akt sformułować zasady przejrzyste i konkretne. Wypowiedzi Państwa będziemy publikowali na łamach serwisu PRAWO DROGOWE @ NEWS, a następnie prześlemy do Ministerstwa Infrastruktury.

Oto pierwsze proponowane zmiany:

1) “Zmiana dotycząca terminu zapisów na egzamin dla kandydatów na kierowców polegająca na wyeliminowaniu konieczności wyznaczenia kolejnego egzaminu dla kandydata na kierowcę przez WORD w czasie najbliższych 30 dni wynika z faktu, iż taka konieczność powodowała, że osoby, które po raz pierwszy podchodziły do egzaminu miały bardzo często wyznaczane bardzo odległe terminy egzaminów. W ocenie Ministerstwa Infrastruktury pierwszeństwo w przystępowaniu do egzaminu powinny mieć osoby, które dopiero ukończyły kurs dla kandydatów na kierowców i są bezpośrednio przygotowane do zdawania egzaminu. Długi czas oczekiwania na pierwszy egzamin powoduje, że osoby te pomimo, że ukończyły kurs i są odpowiednio przygotowane do egzaminu zapominają nabytych umiejętności. Powoduje to także dążenie do jak najwcześniejszego i często niezgodnego z prawem wydania zaświadczenia o ukończonym kursie dla kandydatów na kierowców jedynie dlatego, aby jak najwcześniej zapisać się na egzamin i zdawać go tuż po faktycznym zakończeniu kursu. Dlatego też ważne jest aby osoby te miały pierwszeństwo w zdawaniu egzaminu dla kandydatów na kierowców. W przypadku osób, które nie zdały egzaminu sprawa ma się trochę inaczej. Z praktyki wynika, że osoby takie przed kolejnym egzaminem zawsze pobierają dodatkowe lekcje teoretyczne lub praktyczne, co powoduje, że mogą dostosować się do wyznaczonego terminu egzaminu. Proponowane rozwiązanie prawne było stosowane w poprzednich przepisach i nie powodowało zastrzeżeń.”

2) “Dokonano korekty przepisu § 29 ust. 1 pkt 1 poprzez doprecyzowanie, że do stwierdzenia tożsamości osoby egzaminowanej wystarczy jeden ze wskazanych dokumentów. Dotychczasowe brzmienie przepisów sugerowało, że do stwierdzenia tożsamości wymagane była wszystkie wymienione dokumenty. Dlatego też należało dokonać przedłożonej zmiany przepisów.”