News tygodnia

Rozpoczyna się przekazywanie danych z osk do centralnej ewidencji

22 czerwca 2016

c565629952d7f25913c53f6d6925fef91da24982

(541-1)

W Dzienniku Ustaw z 2016 r. pod numerem pozycji 880 opublikowany został tekst rozporządzenia ministra cyfryzacji z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazywania danych do centralnej ewidencji kierowców. Na podstawie art. 138b ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami minister określił: sposób, tryb i terminy przekazania do centralnej ewidencji kierowców przez starostów, marszałków województw i wojewodów prowadzących ewidencje i rejestry danych zgromadzonych w tych ewidencjach i rejestrach do dnia 31 grudnia 2016 r. Dane zgromadzone do dnia 31 grudnia 2016 r., przekazują do centralnej ewidencji kierowców, w postaci elektronicznej za pomocą urządzeń transmisji danych: 1) starostowie z: a) ewidencji instruktorów, b) ewidencji wykładowców, c) ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie, d) rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców; 2) marszałkowie województw z: a) ewidencji egzaminatorów, b) ewidencji uprawnionych lekarzy, c) ewidencji uprawnionych psychologów, d) ewidencji jednostek prowadzących pracownię psychologiczną, e) rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną; 3) wojewodowie z: a) ewidencji instruktorów techniki jazdy, b) ewidencji jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy, c) rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

Przekazywanie danych rozpocznie się w dniu wejścia w życie rozporządzenia [czyli 22.6.2016 r. – red.] i zakończy się do dnia 31 grudnia 2016 r. Informacja o błędzie, niekompletności itd. danych może nastąpić po ostatnim dniu grudnia 2016 r. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 września 2015 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców (2015.1369).