News tygodnia

Specjalistyczne ośrodki szkolenia: ośrodki doskonalenia techniki jazdy

26 stycznia 2006

Opublikowano projekt zmian w ustawie ? Prawo o ruchu drogowym, który to przewiduje wprowadzenie do aktu odrębnego rozdziału poświęconego doskonaleniu umiejętności osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym. Określono w nim:

Miejsce prowadzenia zajęć doskonalących - ośrodki doskonalenia techniki jazdy;

Ośrodek może być prowadzony przez ? przedsiębiorcę, jednostkę wojskową, jednostkę resortu spraw wewnętrznych,

Uczestnicy szkolenia: kierowcy zawodowi i inni kierowcy posiadający uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych;

Zezwolenie na prowadzenie ośrodka: wydaje wojewoda. Można je uzyskać po złożeniu: wniosku. Do wniosku przedsiębiorca musi dołączyć załączniki: dokument potwierdzający status jednostki lub dokument tożsamości osoby fizycznej. Przedsiębiorca zezwolenie zobowiązany jest uzyskać w terminie do 10 września 2007 r.;

Wymagania dla ośrodka: infrastruktura techniczna optymalna dla prowadzenia zajęć praktycznych, właściwe warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne, zatrudnienie instruktorów uprawnionych do prowadzenia zająć w zakresie szkolenia technik jazdy, posiada certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji, nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe, nie zalega z uiszczaniu podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne;

Ewidencja ośrodków: prowadzi wojewoda, obejmuje ona: numer ewidencyjny ośrodka, nazwę przedsiębiorcy, adres, regon, siedzibę, adres ośrodka;

Instruktor techniki jazdy: ma, co najmniej, średnie wykształcenie, posiada uprawnienia instruktora prowadzącego szkolenia kandydatów na kierowców - co najmniej ? w zakresie kategorii B, posiada wydany na okres 5 lat certyfikat kompetencji zawodowych instruktorów techniki jazdy wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji określający zakres uprawnień, w ramach których instruktor może prowadzić szkolenie, wpis do ewidencji instruktorów nauki techniki jazdy. Instruktor techniki jazdy prowadzący zajęcia w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy uznany zostaje za spełniający wymagania określone w tym akcie.

Ewidencja instruktorów techniki jazdy: prowadzi wojewoda, okres wpisu wynika z terminu ważności certyfikatu kompetencji zawodowych instruktorów prowadzących zajęcia z zakresu techniki jazdy, zakres wpisu ? numer ewidencyjny, imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, rodzaje uprawnień, termin ważności certyfikatu. Wykreślenie z ewidencji następuje po upływie terminu ważności certyfikatu lub śmierci instruktora;

Nadzór nad ośrodkami: prowadzi wojewoda. W ramach nadzoru prowadzone są kontrole ośrodka w zakresie spełnienia wymagań niezbędnych dla jego powołania i działania oraz kontrole dokumentów wymaganych w związku z realizacją szkolenia;

Cofnięcie zezwolenia dla ośrodka: wojewoda. Zezwolenie zostaje cofnięte, jeżeli ośrodek przestaje spełniać warunki określone jako niezbędne dla jego działania;

Ponowne wydanie zezwolenia: najwcześniej po upływie 2 lat od daty cofnięcia zezwolenia;

Akty prawne regulujące działanie ośrodka: ustawa ? Prawo o ruchu drogowym; rozporządzenia ministra transportu i budownictwa w sprawie: infrastruktury technicznej i warunków lokalowych wymaganych dla ośrodka; wymaganego wyposażenia dydaktycznego; wzory dokumentów związanych z wydaniem zezwolenia; wzory dokumentów związanych z wpisem do rejestru instruktorów; zasady prowadzenia dokumentacji, budowę oraz sposób nadawania numerów ewidencyjnych ośrodkom doskonalenia techniki jazdy.