News tygodnia

W oczekiwaniu na publikację rozporządzenia o szkoleniu

25 lutego 2016

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało, opublikowało i skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (17.2). W ostatnim paragrafie projektu zapisano: (...) § 35.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2016 r. z wyjątkiem przepisów § 3 ust. 4 i 5, § 6 ust. 2 pkt 4 oraz § 7, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2016 r. (...) W dniu 25 lutego - rozporządzenie nie zostało opublikowane, nie ma go nawet w wykazie oczekujących do publikacji. W metryczce projektu zakładki: “stanowiska zgłoszone podczas konsultacji publicznych”, “odniesienie się wnioskodawcy do uwag” oraz dalsze, aby wskazać też ostatnie “skierowanie projektu do podpisu ministra” oraz “skierowanie aktu do ogłoszenia” - wszystkie one są nieaktywne. Co może oznaczać, że projekt nadal - po upływie 18. miesięcy - od delegacji ustawowej nie został przygotowany. Ośrodki szkolenia kierowców wobec braku obowiązującego aktu powinny przerwać szkolenia. Niektóre zapytane mówią mocno zdezorientowane – właściwie to szkolimy, ale czy możemy?

Tymczasem poniżej publikujemy kilka gorących opinii lub fragmentów oficjalnych wystąpień co do treści tego tak ważnego aktu wykonawczego. Czekamy także na Państwa wypowiedzi oczywiście jeszcze w odniesieniu do treści projektu:

419fcaddbc83f26a78957e2c890b6d8f53b3605a

da2a127ebcfdd64128b7a7bb9963ad85fc66f6cb

Liga Obrony Kraju,

Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców

oraz izby gospodarcze PIGOSK i OIGOSK

 

(Fragmenty) Szanowny Panie Ministrze odpowiadając na prośbę wyrażoną w piśmie (...) W imieniu n/w organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców niniejszym przedstawiamy następujące uwagi oraz postulujemy zmiany brzmienia n/w jednostek redakcyjnych projektu rozporządzenia:

§ 3 ust.1 pkt.3) lit. c) tiret trzecie powinien otrzymać brzmienie:"c ) umożliwiać, przez trwałe wyznaczenie odpowiednich stanowisk, wykonanie każdego z zadań egzaminacyjnych przewidzianych do wykonania na placu manewrowym na egzaminie państwowym (z wyjątkiem ruszania na wzniesieniu), odpowiednio do zakresu prowadzonego szkolenia. Wymalowanie stanowisk farbą uznaje się za spełnienie wymogu trwałego wyznaczenia," uzasadnienie: Znane są nam przypadki, że organ nadzoru interpretuje, iż “trwałe”, oznacza wyznaczone krawężnikami.

§ 3 ust.5 powinien otrzymać brzmienie: "5. Przepisów ust. 4 nie stosuje się do ośrodków szkolenia kierowców prowadzonych przez jednostki wojskowe oraz jednostki organizacyjne służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,a także w okresie naprawy pojazdu ośrodka szkolenia kierowców do prowadzenia szkolenia pojazdem zastępczym użytkowanym na podstawie tytułu prawnego." uzasadnienie: Z oczywistych względów nie powinno się nakładać obowiązku oznakowywania pojazdu zastępczego, którym prowadzone jest szkolenie praktyczne we wskazanych okolicznościach. Natomiast jak jednoznacznie wskazuje doświadczenie, zastosowanie oznaczeń przenośnych np. magnetycznych skutkuje uszkodzeniem (zarysowywaniem) powłoki lakierniczej pojazdu przez drobiny piasku, pyłu.

§ 9 ust.1pkt.1 lit.d) powinien otrzymać brzmienie: "15 godzin w zakresie kat. AM".uzasadnienie: W ciągu 5 godzin nie nauczymy młodego kierowcy nawet podstawowych zasad. Obowiązek szkolenia w ilości 15 godzin nie będzie generował kosztów, bo można wyznaczyć zajęcia z teorii w ramach zajęć z kat. pochodną.

§ 9 ust.1pkt.2 lit.a) powinien mieć brzmienie: "10 godzin w zakresie kat. AM" uzasadnienie: Jeżeli chcemy zadbać o bezpieczeństwo młodego człowieka powinniśmy jeździć co najmniej 10 godzin. Analizując dwa minione okresy dla motorowerów doświadczyliśmy, że pierwsze godziny jazdy w mieście motorowerem sprawiają kursantowi ogromną trudność. Nie potrafi uczestniczyć w ruchu. Natomiast następne godziny dają bardzo dobre efekty. Mamy świadomość, ze należy zmniejszyć koszty szkolenia w zakresie tej kategorii. Należy podjąć działania aby zmniejszyć cenę egzaminu do 100 zł i cenę badania lekarskiego do 50 zł. W obecnej sytuacji relacja pomiędzy kosztem szkolenia a kosztem egzaminu i badania jest niezdrowa. Cena kursu 600 zł a koszt badania i egzaminowania 360 zł. Gdyby nastąpiły zmiany w tym zakresie cena kursu byłaby przystępna dla 14-letniego dziecka.

§ 9 ust.3 pkt.1) powinien otrzymać brzmienie: "1) rozpoczyna się po przeprowadzeniu zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia – o ile część teoretyczna szkolenia jest wymagana. Nie dotyczy szkolenia osób, o których mowa w art.23a ustawy;" uzasadnienie: Osoby, o których mowa w art.23a ustawy mają obowiązek uczestniczyć jedynie w szkoleniu z udzielania pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków. Nie jest istotnym na którym etapie szkolenia te zajęcia będą zrealizowane! Natomiast przyjęcie proponowanego rozwiązania znacząco poprawi ekonomikę szkolenia z udzielania pomocy przedlekarskiej.

§ 12 pkt.1) i 2) powinni otrzymać brzmienie: "1) jednego dodatkowego uczestnika kursu w przypadku szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B,; 2) do 6 uczestników kursu w przypadku szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;" uzasadnienie: Nie znajdujemy, żadnych przeciwwskazań aby również podczas szkolenia praktycznego na prawo jazdy kat. B+E w pojeździe mogło być obecnych więcej niż jeden uczestnik kursu.

§ 3 ust.1 pkt.1) lit. g) tiret trzecie powinien otrzymać brzmienie:

"– tablice poglądowe z zakresu szkolenia lub programy komputerowe albo filmy wideo prezentujące: zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, zasady kierowania pojazdem, podstawowe czynności kontrolno-obsługowe i zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku," uzasadnienie: Aplikacje, programy komputerowe generujące doskonałe wręcz animacje ruchowe oraz filmy video są bezspornie doskonalszymi oraz skuteczniejszymi pomocami dydaktycznymi. Obowiązek “tapetowania” sal wykładowych planszami, tablicami poglądowymi nie przynosi efektu dydaktycznego, a jedynie generuje zbędny wydatek.

 

fa5a522b86a90e620605d4b87db0ea42b3797e27

Fundacja

ZAPOBIEGANIE WYPADKOM DROGOWYM

(Fragmenty) Wnosimy o przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów określających szczegółowy program szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, motorowerami lub tramwajami (Załącznik nr 1 do przedmiotowego projektu) na dzień 1 czerwca 2016 r., tj. dopisanie w rozdziale 6 do treści par. 35 przepisów określających ww. program.

Uzasadnienie: W Uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wskazano, że przepisy wymagające dostosowania się przez podmioty prowadzące szkolenia wejdą w życie w dniu 1 czerwca 2016 r. W Ocenie skutków regulacji wskazano, że przedsiębiorcy prowadzący ośrodki szkolenia kierowców (ok. 7 tys. podmiotów w kraju) muszą dostosować prowadzone zajęcia do nowych programów. W zaproponowanym w projekcie brzmieniu rozporządzenia, określających terminy wejścia w życie jego poszczególnych zapisów, brak jest odniesienia do tego punktu. Tymczasem zmiany w szczegółowych programach szkolenia skutkują potrzebą przeszkolenia kadry - instruktorów i wykładowców - z zakresu nowego programu oraz koniecznością przygotowania odpowiednich materiałów dydaktycznych, zgodnych z tym programem.

W § 29.1 ust. 2 - należy dodać temat: “Bezpieczeństwo ruchu drogowego”.