Ogłoszenia

Nabór na szkolenie instruktorów

3 maja 2009

WORD w Bydgoszczy ogłasza nabór na

szkolenie kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy

Zapisu można dokonać od dnia 5.05.2009 r. (wtorek) osobiście w Wydziale Szkoleń pokój 11 na podstawie następujących dokumentów:

1. Prawa jazdy oryginał + kopia,
2. Orzeczenia lekarskiego art. 122 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo o ruchu drogowym (podpisane przez lekarza uprawnionego do badania kierowców),
3. Badania psychologicznego art. 124 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo o ruchu drogowym (podpisane przez lekarza uprawnionego do badania kierowców),
4. Potwierdzenia posiadania wykształcenia średniego oryginał + kserokopia świadectwa szkoły średniej,
5. Zaświadczenia o niekaralności wydane przez Sąd,
6. Wypełnionej karty uczestnika,
7. Dowód uiszczenia opłaty - I raty min. 1000 zł,
8. Legitymacja instruktora oryginał + kopia  TYLKO osoby, które rozszerzają swój zakres uprawnień.