Ogłoszenia

S. Soboń: Kodeks drogowy z komentarzem - stan prawny 25.5.2011 r.

10 czerwca 2011

Nowość – promocja cenowa

5ebe0e0a7b50903d059eaaeee72182d3f8a9e04f(Fot.: PD@N 390-37)

Cena detaliczna - 119,00 zł / Cena hurtowa - 109,00 zł,

Promocja - na hasło “NEWS” - cena 90,00 zł*

* Promocja trwa do 30 czerwca 2011 r.

 

 

ZADZWOŃ / ZAMÓW / 502-659-431 (6oo-24oo)

 

 

Stanisław SOBOŃ:

KODEKS DROGOWY. Komentarz z orzecznictwem NSA, SN i TK

 

Informacja o zmianach przepisów ruchu drogowego uwzględnionych w IV wydaniu:

W IV wydaniu zostały uwzględnione zmiany wprowadzone 7 kolejnymi nowelami w ustawie - Prawo o ruchu drogowym (nowele LXXXIV - LXXXX), rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz różnymi przepisami mającymi związek z ruchem drogowym, a także istotne dla kształtowania praktyki i świadomości prawnej – orzeczenia sądów i TK.

I. Zmiany wprowadzone w ustawie - Prawo o ruchu drogowym

Zmiany wprowadzone wskazanymi wyżej nowelami mają zróżnicowane znaczenie praktyczne. Najważniejsze znaczenie mają jednak zmiany wprowadzone ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawą radarową). Do nich należą w szczególności:

- określenie definicji urządzenia rejestrującego;

- podwyższenie prędkości dopuszczalnych dla samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o d.m.c. nieprzekraczającej 3,5 t o 10 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej;

- określenie zakresu osób zobowiązanych do udzielania informacji komu został powierzony pojazd do kierowania lub używania, w przypadkach gdy właścicielem lub posiadaczem pojazdu jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna;

- powierzenie Inspekcji Transportu Drogowego kontroli ruchu drogowego w stosunku do każdego kierującego pojazdem:

- gdy zachodzi podejrzenie, że kieruje pojazdem w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

- który naruszył przepisy ruchu drogowego, jeżeli to naruszenie zostało zarejestrowane przy użyciu przyrządów kontrolno-pomiarowych, urządzeń rejestrujących przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe albo na statku powietrznym,

- który rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego lub spowodował zagrożenie jego bezpieczeństwa;

- inspektorom ITS prowadzącym kontrolę w wymienionym zakresie przysługują takie same uprawnienia, jak policjantom;

- powierzenie straży gminnej (miejskiej) kontroli ruchu drogowego w stosunku do kierującego pojazdem naruszającego przepisy ruchu drogowego – w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzenia rejestrującego; kontrola ta może być przeprowadzana na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach krajowych na obszarze zabudowanym, z włączeniem autostrad i dróg ekspresowych, i tylko z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących; kontrola ta powinna być przeprowadzana w oznakowanym miejscu i oznaczonym czasie uzgodnionymi z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) lub Komendantem Stołecznym Policji; dotychczas brak jest znaku do oznaczania miejsca przeprowadzania kontroli i praktycznie przepisy te są martwe;

- wprowadzenie systemowej kontroli ruchu drogowego za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących (fotoradarów) zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych i ujawnianie przekroczeń dopuszczalnej prędkości oraz nie stosowania się do sygnałów świetlnych; zadania w tym zakresie zostały powierzone Inspekcji Transportu Drogowego; odpowiednie przepisy w tym względzie wejdą w życie z dniem 1 lipca 2011 r.; szereg regulacji szczegółowych przewidziano w rozporządzeniach, które dotychczas nie zostały ogłoszone;

- realizacji głównego celu, jakim było stworzenie systemowej kontroli ruchu drogowego za pomocą fotoradarów, towarzyszą nowelizacje wielu ustaw mających związek z ruchem drogowym (m. in.: Kodeksu wykroczeń, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o drogach publicznych, ustawy o transporcie drogowym);

- nowela ta dokonała nowelizacji Kodeksu wykroczeń wprowadzając nową podstawę prawną dla karania kierowców za przekroczenie prędkości określonych ustawą – Prawo o ruchu drogowym lub znakami (art. 92a); zmiana ta spowodowała odpowiednie zmiany w taryfikatorze mandatów karnych;

- nowela ta dokonała również wydłużenia terminów do nałożenia mandatu z 30 do 90 dni – w przypadku stwierdzenia popełnienia wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy oraz z 30 do 180 dni – w przypadku stwierdzenia popełnienia wykroczenia za pomocą przyrządu kontrolno-pomiarowego lub urządzenia rejestrującego.

Ważne znaczenie mają również zmiany wprowadzone ustawą z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (tzw. ustawą rowerową). Wśród tych zmian należy wskazać na określenie definicji drogi, pasa ruchu i śluzy dla rowerów, roweru i wózka rowerowego oraz nowe zasady ruchu rowerów (m. in. przy realizacji manewru wyprzedzania, ustępowania pierwszeństwa rowerzystom, zatrzymywania się rowerzystów w śluzie dla rowerów, korzystania rowerzysty z chodnika). Zmiany te istotnie rozszerzają uprawnienia rowerzystów w ruchu drogowym i wymuszają odpowiednie zachowanie kierujących innymi pojazdami. Dla kandydatów na kierowców, jednostek szkolących i egzaminujących oraz kierowców ważne znaczenie ma również ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Ustawa ta wchodzi w życie dopiero 11 lutego 2012 r. (zasada), a niektóre jej przepisy - 1 i 19 stycznia oraz 11 lutego 2013 r. Ze względu na wyjątkowo długie vacatio legis, zakres regulacji i zmian jej towarzyszących oraz liczne zmiany już dokonane oraz mogące wystąpić jeszcze przed wejściem jej w życie – zmiany te nie mogą być uwzględnione w tym wydaniu. Spowodowałoby to przede wszystkim nieczytelność takiego materiału. Jedynie jeden z przepisów tej ustawy wszedł wżycie z dniem 25 lutego 2011 r. i zmiana ta została uwzględniona w tym wydaniu. Zmiany wprowadzone pozostałymi nowelami mają charakter dostosowawczy i porządkowy w związku ze zmianami wprowadzonymi w innych ustawach.

II. Inne zmiany

Wśród zmian wprowadzonych rozporządzeniami należy wyróżnić przede wszystkim zmiany wprowadzone w taryfikatorach mandatów karnych (m. in. podwyższenie mandatów za przewóz osób busami niezgodnie z warunkami) i punktów za wykroczenia w ruchu drogowym oraz dotyczące tramwajów (nowe warunki techniczne, homologacja, badania techniczne). Zmienione zostały też niektóre przepisy dotyczące warunków technicznych pojazdów i ich rejestracji oraz procedury związanej z dopuszczeniem pojazdu do ruchu.

W wydaniu tym zostało uwzględnionych wiele innych zmian o charakterze dostosowawczym i aktualizującym.

STANISŁAW SOBOŃjest prawnikiem, radca prawnym. Długoletni pracownik urzędów administracji państwowej, w tym Ministerstwa Transportu – gdzie jako wicedyrektor departamentu zajmował się problematyka ruchu drogowego i jego bezpieczeństwa oraz transportu samochodowego. Problematyką tą zajmował się również w Sejmie – gdzie jako główny legislator uczestniczył w pracach legislacyjnych nad ustawami w tych i innych dziedzinach. Autor wielu komentarzy książkowych i prasowych z dziedziny ruchu drogowego i transportu samochodowego.