Ogłoszenia

S. Soboń. Kodeks drogowy z komentarzem. Stan prawny na 1 marca 2012 r.

21 kwietnia 2012

14a2ab2ae1e72a953bef71889aef55364b2c1c3b58f0712c4895a9be044326f11756d8ab47dd14c9

(Fot.: PD@N 424-38-39)

Kodeks drogowy komentarz z orzeczenictwem NSA, SN i TK

Część I - Ustawa - Prawo o ruchu drogowym (objętość 710 str.)

Część II - Znaki i sygnały w ruchu drogowym (objętość 130 str.)

Opracowanie: Stanisław Soboń

Liczba stron: 808

ISBN: 978-83-61623-71

Kodeks drogowy został uchwalony w 1997 r. Od tego czasu był 100 razy zmieniany. Wprowadzone wyjątkowo liczne i szerokie zmiany utrudniły znacznie stosowanie jego przepisów w praktyce. Autor ma nadzieję, że niniejsze wydanie tej publikacji, tak jak i poprzednie, stanowić będzie wyjątkową pomoc dla uczestników ruchu drogowego oraz innych podmiotów zainteresowanych tą problematyką.

W części I autor prezentuje ustawę - Prawo o ruchu drogowym w formie tekstu ujednoliconego z obszernym komentarzem, w którym zostało wykorzystane bogate orzecznictwo. Uzupełnienie tej części stanowią Informacje dodatkowe, w których zostały zamieszczone m. in.: skorowidz rzeczowy, taryfikatory mandatów karnych oraz punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, wykazy dróg krajowych i wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 lub 11,5 t, opłaty za badania techniczne oraz inne informacje o dużym znaczeniu praktycznym.

W części II autor prezentuje komentarz do znaków i sygnałów występujących w ruchu drogowym. Jest to problematyka wyjątkowo ważna dla uczestników ruchu drogowego. W komentarzu zostały przedstawione barwne wzory 464 znaków i sygnałów. Części I i II stanowią kompleksowe opracowanie całej problematyki ruchu drogowego

Informacja o zmianach przepisów ruchu drogowego uwzględnionych w V wydaniu

W wydaniu V Kodeksu drogowego. Komentarza z orzecznictwem NSA, SN i TK według stanu prawnego na dzień 1 marca 2012 r. zostały uwzględnione zmiany wprowadzone 9 kolejnymi nowelami w ustawie - Prawo o ruchu drogowym (nowele LXLII - LL), rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz różnymi przepisami mającymi związek z ruchem drogowym, a także istotne dla kształtowania praktyki i świadomości prawnej - orzeczenia sądów i TK.

I. Zmiany wprowadzone w ustawie - Prawo o ruchu drogowym

Zmiany wprowadzone wskazanymi wyżej nowelami mają zróżnicowane znaczenie praktyczne. Najważniejsze znaczenie mają jednak zmiany wprowadzone ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (nowela LXLV). Nowela ta uregulowała kompleksowo na gruncie P.r.d. problematykę udziału pojazdów nienormatywnych w ruchu po drogach publicznych, która dotychczas była uregulowana częściowo w P.r.d. i częściowo w ustawie o drogach publicznych oraz aktach wykonawczych do tych ustaw. Nowe przepisy wchodzą w życie, poza nielicznymi wyjątkami, z dniem 19 października 2012 r. W związku z tym w tekście ujednoliconym P.r.d. zostały zamieszczone przepisy dotychczasowe i nowe, opatrzone odpowiednimi odnośnikami. Do nowych regulacji należą w szczególności:

- określenie definicji pojazdu nienormatywnego, pilota i ładunku niepodzielnego,

- określenie warunków przejazdu pojazdu nienormatywnego oraz dróg i parametrów, których przekroczenie wymaga zezwolenia na przejazd takiego pojazdu (załącznik do ustawy), 

- wprowadzenie 7 kategorii zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych i określenie pojazdów objętych poszczególnymi kategoriami zezwoleń oraz określenie organów wydających te zezwolenia, opłat za ich wydanie oraz przeznaczenia środków pochodzących z opłat,

- ustalenie kar pieniężnych za przejazd pojazdu nienormatywnego bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu; kary te wynoszą od 500 - 15 000 zł i będą nakładane w drodze decyzji administracyjnej,

- określenie warunków przewozu drewna oraz innych szczególnych ładunków.

Ważne znaczenie mają również zmiany wprowadzone pozostałymi nowelami. Nowele LXLIII i LXLIV rozszerzyły listę osób uprawnionych do dawania sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu drogowego o ratowników górskich oraz listę pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym o pojazdy podmiotów wykonujących zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego oraz Służby Parku Narodowego. Również nowela LXLVII, ustalając nowe zasady przewozu towarów niebezpiecznych, dokonała odpowiednich zmian dostosowawczych w p.r.d. Pozostałe nowele wprowadziły w tej ustawie również wiele zmian o charakterze dostosowawczym i aktualizujących, zwłaszcza nowela LL.

Dla kandydatów na kierowców, jednostek szkolących i egzaminujących oraz kierowców ważne znaczenie ma również ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Ustawa ta wchodzi w życie dopiero 19 stycznia 2013 r. (zasada), a niektóre jej przepisy weszły lub wejdą w życie w innych terminach (art. 125 pkt 9 - 25 lutego 2011 r., a art. 110 - 11 lutego 2013 r. Ze względu na wyjątkowo długie vacatio legis, zakres regulacji i zmian jej towarzyszących oraz liczne zmiany już dokonane w tej ustawie (6 nowelizacji) oraz mogące wystąpić jeszcze przed wejściem jej w życie - pozostałe zmiany przewidziane w art. 125 (który był przedmiotem licznych nowelizacji), nie zostały uwzględnione w tym wydaniu. Spowodowałoby to przede wszystkim konieczność zamieszczenia podwójnych przepisów oraz nieczytelność całego tekstu ustawy. 

Należy nadmienić, że ustawa ta pierwotnie miała wejść w życie z dniem 11 lutego 2012 r. (zasada), jednakże wobec braku aktów wykonawczych regulujących podstawowe zagadnienia tej ustawy, nie można było przygotować odpowiednio wcześniej nowego systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców (3 pierwsze projekty rozporządzeń, opatrzone datą 30 listopada 2011 r., zostały przesłane do uzgodnień międzyresortowych dopiero 5 grudnia 2011 r. i dotychczas nie zostały ogłoszone).

II. Inne zmiany

Wśród zmian wprowadzonych rozporządzeniami należy wyróżnić przede wszystkim zmiany wprowadzone w wykazach dróg krajowych, po których mogą się poruszać pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 lub 11, 5 t. oraz w badaniach lekarskich ( dopuszczenie możliwości udziału w ruchu drogowym osób z częściowym lub całkowitym ubytkiem słuchu). Istotne znaczenie ma też rozporządzenie w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące (akt wykonawczy do tzw. ustawy radarowej) oraz w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych na drogach.

W wydaniu tym zostało uwzględnionych wiele innych zmian o charakterze dostosowawczym i aktualizującym.

 

Cena hurtowa - 109,00 zł / Cena detaliczna – 119,00 zł

(Koszt przesyłki 14,00 zł, przy zamówieniu o wartości powyżej 250,00 zł koszt przesyłki po stronie wydawcy

ZAMÓW TERAZ: 502-659-431

]