Przegląd prasy

12 Tomasz Matuszewski: Rola administracji samorządowej w podniesieniu kompetencji kierowców

6 listopada 2015

104de3e81d43f2541d29988ae1bafcbbc92f0eb2

(527-40 fot. jola michasiewicz)

Tomasz Matuszewski (fot.), Starosta Gostyniński, wygłosił referat pt.: “Rola administracji samorządowej w podniesieniu kompetencji kierowców”. Pytanie otwierające wystąpienie dotyczyło określenia terminu “kompetencja kierowców”. Jego elementy to: umiejętność krytycznej analizy sytuacji drogowych; decyzyjność zorientowana na optymalizację ryzyka; kultura i respektowanie zasad współżycia społecznego; imperatyw etyczny ukierunkowany na troskę o siebie i innych; znajomość zasad ruchu drogowego; umiejętność sprawnego i swobodnego kierowania pojazdem; szczegółowe kompetencje wynikające z realizowanych zadań transportowych. Określone zostały także źródła kompetencji kierowców, czyli: środowisko rodzinne i społeczne; edukacja na wszystkich poziomach; ośrodki szkolenia kierowców; praktyka działania WORD-ów; ośrodki doskonalenia techniki jazdy; przekaz medialny; realne działania organów kontroli ruchu drogowego; realny nadzór nad kierującym w rozumieniu UoK. I wreszcie wpływ starosty na kompetencje kierowców z takimi elementami jak: organ prowadzący szkoły ponadgimnazjalne; nadzór nad działaniem OSK (kontrola wymaganej dokumentacji; kontrola prowadzonych zajęć; uczestnictwo w zajęciach; nadzór nad warsztatami doskonalenia zawodowego osoby); działania Powiatowej Rady BRD oraz nadzór nad kierującym w rozumieniu UoK. Starosta dokonał interesującej analizy zdawalności, ale (sic!) dla poszczególnych instruktorów nauki jazdy i dalej dla poszczególnych ośrodków szkolenia (poniżej przykłady tabel analizy zdawalności). Eksperymentalnie takie statystyki zostały przedstawione właścicielom ośrodków szkolenia oraz instruktorom, ku wzajemnemu zadowoleniu. Równie interesujące eksperymenty to działania Powiatowej Rady BRD: kierownicy OSK członkami PRBRD, wspólna organizacja Powiatowych Dni Bezpieczeństwa, cykliczne spotkania – “Promocja dobrych praktyk”; turniej ,, Najlepszy instruktor – Najlepszy OSK”. Także nadzór nad kierującym. Wszystkie wymienione ostatecznie wpływają na zwiększenie kompetencji kierowców i dalej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

PYTANIE redakcji tygodnika PRAWO DROGOWE @ NEWS: Pana wystąpienie zatytułowane “Rola administracji w podnoszeniu kompetencji kierowców” wygłoszone podczas konferencji naukowej “TRANSPORT DROGOWY XXI WIEKU” zostało nagrodzone gromkimi brawami. Jakie główne przesłanie chciał Pan przekazać uczestnikom?

ODPOWIEDŹ Tomasza Matuszewskiego, Starosty Gostynińskiego: Główną tezą mojego wystąpienia było stwierdzenie: chcieć to móc. Organ sprawujący nadzór nad szkoleniem kandydatów na kierowców jeżeli tylko naprawdę chce - może istotnie wpływać na jakość szkolenia polskich kierowców.

PYTANIE: Krytycznie ocenił Pan, opracowywane przez ośrodki egzaminowania i przekazywane do starostw, a często także publikowane, statystyki zdawalności. Uznał je Pan za niecelowe? A jednak jedynie dzięki nim otrzymywaliśmy informacje o najlepszych szkołach jazdy?

ODPOWIEDŹ: Tylko pozornie i to na dość powierzchownym, o ile nie dyletanckim poziomie. Jak mówi klasyk: ,,Średnio pan i jego pies mają po trzy nogi”. I tak to jest z tą statystyką uzyskiwaną dziś z WORD-ów. Nie dziwię się, że jest nieprzydatna, bo nie można z niej wyciągnąć żadnych poważniejszych wniosków rzutujących na poprawę jakości szkolenia kierowców. Potrzeba więc istotnych zmian. Warto też wiedzieć, że dziś przy dobrze działającym centralnym systemie Starostwa same mogłyby generować potrzebne raporty. Dane w bazach przecież już są.

PYTANIE: Z wielkim zainteresowaniem uczestnicy konferencji przysłuchiwali się

Pana propozycji opracowywania zestawień zdawalności, ale w rozpisaniu dla poszczególnych instruktorów nauki jazdy. Jak się dowiedzieliśmy Państwo eksperymentalnie już przygotowaliście taką analizę. Jak tego typu informacja została przyjęta przez zainteresowanych? I jak powinna być wykorzystywana?

ODPOWIEDŹ: Tylko rzetelna informacja o popełnianych błędach może stać się fundamentem poprawy sposobu szkolenia. Podejmowania dobrych decyzji na ogół uczymy się podejmując złe decyzje. Oczywiście sztuką jest przyznać się, że błądziliśmy...

PYTANIE: Kolejnym równie nowatorskim Pana działaniem jest powołanie do Powiatowej Rady BRD

kierowników ośrodków szkolenia z terenu Państwa działania. Czy osoby, które są dla siebie konkurencją potrafią współdziałać z korzyścią dla sprawy?

ODPOWIEDŹ: To już zostało udowodnione. Godziwe idee potrafią jednoczyć nawet najbardziej oddalone środowiska. A wiemy, że zgoda buduje. W środowisku tej zgody bardzo potrzeba i zaręczam, że wszystkim ona wyjdzie na dobre.

PYTANIE: Czy Starostwo Powiatowe w Gostyninie gotowe jest do zmian jakie mają nastąpić po 4 stycznia 2016 r.?

ODPOWIEDŹ:Nie gorzej niż pozostałe starostwa. A co będzie - niebawem zobaczymy. Oby tylko nie wylano dziecka z kąpielą i nie sprowadzono rangi zmian do informatyki. O stokroć ważniejsza jest merytoryczna strona przepisów oczekujących od lat na wdrożenia. Jest dziś bardzo potrzebna tzw. druga faza szkoleniowa, reedukacja tych, którzy się pogubili, jak również reforma, a może po prostu wprowadzenie realnego nadzoru nad kierującym. Nie stać nas na niewprowadzanie tych zmian. Ofiara śmiertelna wypadku drogowego to koszt rzędu dwóch milionów złotych.

Pytała J. Michasiewicz, red. nacz. tyg. “PRAWO DROGOWE@NEWS”

Przykładowe zestawienie zdawalności

- dla poszczególnych instruktorów

ba022e2cbcb1ea11a1a39cb497041b763b71b780

- dla poszczególnych OŚRODKÓW

 

9c71a62b57fb5e3bc00f702b7ad5747f8bed44e0

(527-41-42 grafika z prezentacji pt. “Rola administracji samorządowej w podniesieniu kompetencji kierowców”)