Przegląd prasy

2. Ze statutu PKE

12 grudnia 2014

(...)

§ 4. Cele i zadania Klastra

Celem Klastra jest:

1)Integracja osób i podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie edukacji zawodowej i edukacyjnej standaryzacji usług, w tym:

a)edukacja zawodowa i podnoszenie kwalifikacji kadry,

b)standaryzacja usług i infrastruktury edukacyjnej,

c)rozwój szkolnictwa zawodowego,

d)podejmowanie działań lobbingowych w celu wykreowania obszaru działania Klastra, jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów zewnętrznych,

e)edukacja komunikacyjna,

f)promocja usług edukacyjnych członków Klastra,

g)pozyskiwanie środków na rozwój bazy i infrastruktury edukacyjnej,

h)tworzenie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych i obsługi klienta,

2)Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, podatkowych - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Członków Klastra,

3)Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych Członków Klastra,

4)Działania na rzecz rozwoju sieci współpracy i partnerstwa wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych działalnością w zakresie edukacji zawodowej i edukacyjnej standaryzacji usług,

5)Działanie na rzecz środowiska edukacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem transferu osiągnięć naukowych i badawczych do gospodarki,

6)Wspieranie inicjatyw gospodarczych oraz przedsiębiorczości Członków Klastra z zakresu edukacji zawodowej i edukacyjnej standaryzacji usług,

7)Działania na rzecz tworzenia struktur gospodarczych Klastra,

8)Rozwijanie i utrwalanie dobrej marki Klastra, budowanie prestiżu środowiska edukacyjnego oraz propagowanie jego osiągnięć,

9)Współdziałanie z organami władzy administracji rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej.

§ 5. Realizacja zadań Klastra

Cele określone w § 4 powyżej, Klaster realizuje poprzez:

1)Pozyskiwanie środków finansowych na wspólne projekty inwestycyjne, badania naukowe, jak również inne działania mieszczące się w zakresie zadań Klastra,

2)Promowanie i wspieranie działań i inicjatyw pozarządowych,

3)Organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, konferencji, wystaw, wykładów oraz imprez okolicznościowych,

4)Zbieranie i wymianę informacji niezbędnych Członkom Klastra,

5)Prowadzenie konsultacji, doradztwa personalnego i gospodarczego po uzyskaniu stosownych zezwoleń,

6)Współpracę z instytucjami publicznymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej,

7)Współpracę z wyższymi uczelniami, instytutami naukowo-badawczymi,

8)Publikowanie materiałów informacyjnych; biuletynów, broszur, ulotek itp.,

9)Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i krajowymi dla zapewnienia swobodnego i szybkiego przepływu informacji na temat organizacji pozarządowych i inicjatyw je wspierających w tym uczestnictwo w budowie porozumień, zespołów konsultacyjnych, lobbing oraz opracowanie dokumentów formalnych w sprawie współpracy,

10)Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych służących rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy oraz wspieranie, również finansowe, takich prac prowadzonych przez podmioty trzecie,

11)Współpracę z organami władzy publicznej w realizacji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla poszczególnych regionów kraju,

12)Uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz delegowanie swych członków do ciał doradczych funkcjonujących przy organach władz, instytucjach itp.,

13)Opracowywanie oraz przedkładanie różnym organom, instytucjom i podmiotom opinii, ekspertyz i zapytań w sprawach dotyczących środowiska edukacyjnego,

14)Ocenę, udzielanie rekomendacji i wspieranie realizacji projektów przedsięwzięć gospodarczych opracowywanych przez Członków Klastra,

15)Organizację misji gospodarczych dla Członków Klastra,

16)Działalność wydawniczą specjalistycznych materiałów edukacyjnych,

17)Działalność promocyjną na rzecz Klastra,

18)Działalność o charakterze charytatywnym,

19)Wymianę doświadczeń wśród Członków Klastra,

20)Opracowywanie projektów i programów oraz administrowanie i zarządzanie nimi dla innych organizacji, instytucji oraz zespołów profesjonalistów i grup nieformalnych.

(...)