Przegląd prasy

3. Krzysztof Wójcik, Co zmieniło się w przepisach dotyczących szkolenia?

22 marca 2016

d3ab4788a1741009819e17f04603aea6ad4487b9

(536-43 fot. jola michasiewicz)

Krzysztof Wójcik (fot.) z WORD Warszawa swoje wystąpienie podczas konferencji środowiska szkoleniowców stolicy i okolic mówił o zmianach jakie niesie opublikowanej w dniu 4 marca 2016 r. rozporządzenie o szkoleniu. Licznie przybyli uczestnicy spotkania czynnie uczestniczyli w tej, tak oczekiwanej prezentacji. Omawiając te nowości egzaminator informował, a raczej przypominał o:

obowiązku umieszczenia na pojazdach szkoleniowych nazwy i adresu ośrodka szkolenia (zarówno na prawej, jaki lewej stronie pojazdu, litery i cyfry tam wykorzystywane powinny być czytelne), przypomniał, iż przepis ten wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 r.; Obowiązek ten nie dotyczy motocykli, przyczep, tramwajów oraz pojazdów zastępczych w przypadku pozostawienia pojazdu szkoleniowego w naprawie.

przywróconym zapisie, iż osk przydziela osobie szkolonej tzw. instruktora prowadzącego, który koordynuje proces szkolenia, może brać udział w części praktycznej egzaminu państwowego oraz w omówieniu wyników tego ostatniego; przeprowadza co najmniej 50% szkolenia praktycznego; przeprowadza egzamin wewnętrzny lub uczestniczy w nim;

“zastępczym instruktorem prowadzącym” - mówił Wójcik - może być wyznaczony przez kierownika osk instruktor, jeżeli dotychczasowy instruktor nie prowadzi szkolenia w danej jednostce lub udokumentowane okoliczności uniemożliwiają mu wykonywanie obowiązków; także instruktor, wyznaczony dla osoby szkolonej przez kierownika ośrodka, w którym osoba kontynuuje kurs.;

zwrócił także uwagę na fakt, iż usunięto zapis obligujący kierownika osk do wpisu numeru PKK kandydata na kierowcę w książkę ewidencji osób szkolonych;

o szkoleniu w zakresie kilku kategorii prawa jazdy jednocześnie. Wykreślenie dotychczasowego zapisu nie oznacza jednak – jak zwrócił uwagę egzaminator - iż kandydat będzie mógł zdobyć uprawnienia kat. C+E, nie posiadając wcześniej uprawnień kat. C, lub kat. D - nie posiadając wcześniej uprawnień kat. B. Sytuację taką “chroni” przepis art. 11 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami - wyjaśniał;

o możliwości zmniejszenia czasu szkolenia praktycznego, albowiem przepisy dopuszczają równoczesne rozpoczęcie szkolenia w zakresie różnych kategorii prawa jazdy. Natomiast w zakresie kat. AM zmniejszono zakres szkolenia zarówno teoretycznego, jak i praktycznego z 10 godz. do 5.;

dopuszczeniu możliwości szkolenia mniejszym motocyklem w zakresie kat. A i A2 (pierwszych 50% zajęć przy użyciu motocykli spełniających wymagania dla niższych kategorii prawa jazdy);

podziale części teoretycznej szkolenia w zakresie kat. A1, A2, A, B1, B, T i pozwolenia do kierowania tramwajem na – co najmniej 4 godziny zajęć teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz co najmniej 26 godzin szkolenia teoretycznego;

możliwości prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy w dowolnym czasie trwania kursu, jednak bez możliwości ich prowadzenia z wykorzystaniem formuły e-learningowej;

likwidacji szczegółowego programu szkolenia;

podziale części teoretycznej szkolenia na cztery działy (w ramach tych działów wskazano na najważniejsze tematy, sam program nie zawiera “wskazówek” w postaci treści nauczania);

całkowitej zmianie wzoru karty przeprowadzonych zajęć (nie ma w niej określonej tematyki zajęć teoretycznych i praktycznych). Egzaminator wyjaśniał kiedy i jak należy wypełniać ten druk, podkreślając, iż trzeba to czynić każdorazowo w momencierozpoczynania i kończenia zajęć;

bezterminowej ważności egzaminu wewnętrznego;

osobie upoważnionej do prowadzenia egzaminu wewnętrznego – instruktor prowadzący, albo inny instruktor wskazany przez kierownika ośrodka;

usuniętym zapisie określającym czas trwania warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów;

określonym zakresie warsztatów doskonalenia zawodowego dla wykładowców – “wyłącznie zajęcia teoretyczne”;

usuniętym z rozporządzenia wzorze zaświadczenia o ukończonych warsztatach. Wójcik przypomniał, iż wzór dostępny jest w innym akcie prawnym;

dostępności statutu “super osk” dla mniejszych ośrodków;

kursie rozszerzenia posiadanych przez instruktora lub wykładowcę uprawnień, poprzez zawężenie tematyki i zmniejszenie czasu trwania kursu uzupełniającego.

Uczestniczący w konferencji właściciele ośrodków szkolenia oraz instruktorzy i wykładowcy z uwagą wysłuchali prezentacji Krzysztofa Wójciki. Pytali i otrzymywali odpowiedzi. Mimo to, wyrazili przekonania, iż tego typu spotkanie winno odbyć się ponownie i to w najbliższym czasie.