Przegląd prasy

AED - Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny - co to jest i jak działa?

12 maja 2016

18ec0be451a4a2b2b59cb724037d2ea74bf23151

57dc4c0e4432a775304a467fbce7b46c5451a703

(538-70-72 fot. jola michasiewicz)

Coraz częściej na ulicach miast, na stacjach, w urzędach i innych miejscach pojawiają się oznaczenia AED i mała czerwona walizeczka. W stołecznym metrze defibrylator dostępny jest na każdej ze stacji. To urządzenie, które pozwoli uratować komuś życie. Przeczytajcie Państwo czemu ono służy i jak je użyć.

AED są wysoce specjalistycznymi, niezawodnymi, skomputeryzowanymi urządzeniami, które za pomocą poleceń głosowych i wizualnych prowadzą zarówno osoby z wykształceniem medycznym, jak i bez niego przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia.

AED wyposażone są również w instrukcję optymalnego prowadzenia uciśnięć klatki piersiowej.

Celem defibrylacji jest przywrócenie zorganizowanego rytmu serca i spontanicznego krążenia. Defibrylacja polega na przejściu przez mięsień sercowy prądu elektrycznego o wystarczającej energii, aby wywołać wyciszenie migotania komór serca, które jest efektem zatrzymania krążenia u poszkodowanego. Serce nie ma szans na samoczynne wyjście z tego stanu. Uciśnięcia klatki piersiowej po wykonaniu defibrylacji wspomagają proces powrotu mięśnia sercowego do właściwego rytmu i powodują przepływ krwi dotleniając mózg poszkodowanego. Defibrylacja jest kluczowym ogniwem łańcucha przeżycia i jedną z nielicznych interwencji. Udowodniono, że poprawia wyniki leczenia w zatrzymaniu krążenia. AED jest bezpiecznym i skutecznym urządzeniem, także w rękach osób nieposiadających wykształcenia medycznego, umożliwia wykonanie defibrylacji na wiele minut przed dotarciem specjalistycznej pomocy. Gdy dojdzie do utraty przytomności i braku oddechu u poszkodowanego należy szybko odnaleźć AED. Dlatego ważne jest, aby oznakowanie lokalizacji i najkrótszej drogi do AED było proste i przejrzyste. W celu identyfikacji lokalizacji AED opracowano oznakowanie zalecane i rozpoznawane na całym świecie (więcej informacji o wyglądzie i zastosowaniu uniwersalnego znaku AED można znaleźć na stronie Polskiej Rady Resuscytacji (www.prc.krakow.pl).

W wielu krajach buduje się system informacji o rozmieszczeniu AED, co ma wpływ na jego wykorzystanie jako leku pierwszego rzutu. Ustawicznie zwiększana jest również liczba dostępnych urządzeń i szkoleń w zakresie ich obsługi. Ostatnie ogólnokrajowe badania w Japonii i USA wykazały, że gdy AED było dostępne, wykonywano defibrylację znacznie wcześniej, co zwiększało szansę przeżycia poszkodowanego. Badania japońskie wykazały wyraźnie, że stosunek liczby AED dostępnych na kilometr kwadratowy terenu był odwrotnie proporcjonalny do czasu pomiędzy utratą przytomności a wykonaniem pierwszej defibrylacji i wprost proporcjonalny do przeżywalności w sytuacji zatrzymania krążenia.

W Polsce następuje stopniowy wzrost ilości dostępnych AED, ale nie jest jeszcze taka jak w innych krajach europejskich. Brak systemu informacji o ich rozmieszczeniu przyczynia się do zmniejszenia szans na skuteczne ich wykorzystanie. Dobrymi sposobami byłoby rozmieszczenie tabliczek informacyjno-kierunkowych o miejscu i odległości do najbliższego urządzenia AED, oraz posiadanie przez ratownictwo medyczne informacji o ich rozmieszczeniu, aby dyspozytor pogotowia mógł przekazać ją osobie wzywającej pomoc.

f2ae3578681a65a9c95804d87535813d50cd58db

ef09a4b6c7b33dcb1f4d60a44c63f746b96f7e8b

Sposób użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED).

Poradnik Policji – https://www.youtube.com/watch?v=SJI1JgrG6UU

(538-73-74)

Jan Szumiał, Praska Auto Szkoła