Przegląd prasy

Będzie Euroazjatycka Konferencja Transportu Drogowego

22 maja 2007

Zapowiedź IV Euroazjatyckiej Konferencji Transportu Drogowego Warszawa, 14-15 czerwca 2007

KOMUNIKAT Ministerstwa Transportu NR 77 (164) z dnia 22 maja 2007 r.

“IV Euro-Azjatycka Konferencja Ruchu Drogowego stanowi okazję zarówno do rozmów na szczeblu rządowym, jak i do bezpośredniego dialogu z przedsiębiorcami z branży transportowej” – powiedział Minister Transportu Jerzy Polaczek podczas konferencji prasowej “Szlaki komunikacyjne w Unii Europejskiej rozwijają się dzięki podejmowaniu inicjatyw wspólnotowych, które wyznaczają osie transportowe wewnątrz Wspólnoty. Jednak UE rozwija również szlaki komunikacyjne wychodzące poza jej terytorium” – dodał Minister Jerzy Polaczek. Minister Jerzy Polaczek wskazał, że postępujący proces globalizacji, stopniowa liberalizacja światowego handlu oraz wzrastające znaczenie geostrategiczne kontynentu euroazjatyckiego przyczynia się do wzrostu znaczenia transportu między Europą a Azją. Minister przyznał również, że dla zrównoważonego rozwoju państw regionu kluczowe znaczenie mają rzetelne, wydajne, bezpieczne oraz przyjazne dla środowiska połączenia transportowe. Głównym tematem konferencji będzie: “Droga do sukcesu: Wyzwania i możliwości euroazjatyckiego rynku transportu drogowego”. Organizatorzy Konferencji: Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (International Road Transport Union – IRU), Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Minister Transportu Rzeczypospolitej Polskiej objął patronat nad konferencją i podjął się zorganizowania Euro-Azjatyckiej Ministerialnej Konferencji Transportowej, która przyjmie Deklarację Warszawską (Wspólne Stanowisko). Będzie się ono odnosić do rozwoju oraz zintensyfikowania współpracy w zakresie euroazjatyckiego transportu drogowego. Cel Konferencji: Postępujący proces globalizacji, stopniowa liberalizacja światowego handlu oraz wzrastające znaczenie geostrategiczne kontynentu euroazjatyckiego przyczynia się również do wzrostu znaczenia transportu między Europą a Azją. Jak powszechnie wiadomo dla zrównoważonego rozwoju państw regionu kluczowe znaczenie mają rzetelne, wydajne, bezpieczne oraz przyjazne dla środowiska połączenia transportowe. Rozwój transkontynentalnego transportu towarów jest hamowany przez liczne bariery prawne i administracyjne. Niedostateczna integracja międzynarodowych rynków transportu drogowego powoduje zwiększenie kosztów oraz zmniejsza konkurencyjność tego sektora. Pomimo działań licznych organizacji międzynarodowych, w tym zwłaszcza EKG ONZ i UN ESCAP oraz EKMT, wiele problemów pozostaje nierozwiązanych. Konferencje Euroazjatyckie IRU odbywają się co dwa lata w wybranych państwach europejskich i azjatyckich (Irkuck 2001, Teheran 2003, Pekin 2005) i są jednymi z najważniejszych wydarzeń dla sektora międzynarodowego transportu drogowego. Poprzednie konferencje wydatnie przyczyniły się do promocji połączeń euroazjatyckich. W konferencji przewidywany jest udział Ministrów lub Wiceministrów zainteresowanych krajów europejskich i azjatyckich, jak również przedstawicieli międzynarodowych organizacji, instytucji finansowych oraz świata biznesu. Konferencja stanowi okazję zarówno do rozmów na szczeblu rządowym, jak i do bezpośredniego dialogu z przedsiębiorcami z branży transportowej. Wraz ze sprawozdaniem z Konferencji ukaże się Wspólna Deklaracja Ministrów. Jednym z głównych celów Konferencji będzie przegląd problematyki rozwoju euro-azjatyckich szlaków transportowych. Unia Europejska, mając pełną świadomość wagi zagadnienia, podjęła już szereg inicjatyw w tym zakresie, m.in. w 2005 roku zdefiniowane zostały transkontynentalne osie transportowe stanowiące przedłużenie na wschód Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Stanowić one będą w ciągu kolejnych dziesięcioleci priorytet w realizacji wspólnej polityki transportowej wobec Azji w długim horyzoncie czasowym. Postępująca integracja gospodarcza i sprzyjająca wola polityczna pozwalają na przyjęcie konkluzji opartej na fakcie, iż kontynent europejski jest zbyt mały, aby mógł stanowić zamknięty, trudno dostępny i wewnętrznie podzielony obszar gospodarczy. Z drugiej strony, gwałtowny rozwój gospodarczy na Dalekim Wschodzie skłania do podkreślenia konieczności współistnienia Europy i Azji. Główna rolę w spajaniu obu kontynentów spełnia transport. Jego rozwój wraz z infrastrukturą szlaków tranzytowych pozwoli na przełamanie istniejących jeszcze utrudnień, wpłynie na wzrost potoków ruchu towarowego i osobowego w tranzycie Wschód – Zachód i tym samym stanie się jednym z głównych czynników wzrostu gospodarczego regionów obu kontynentów. Kogo zaproszono? Zaproszenia wystosowane zostały do ok. 70 ministrów do spraw transportu Europy i Azji. Deklaracja. Przewidziano, że w trakcie Euro-Azjatyckiej Ministerialnej Konferencji Transportowej, przyjęta zostanie Deklaracja Warszawską (Wspólne Stanowisko). Będzie się ono odnosić do rozwoju oraz zintensyfikowania współpracy w zakresie euroazjatyckiego transportu drogowego. Dlaczego transport drogowy w przewozie ładunków na trasie Europa – Azja? • procesy globalizacji handlu międzynarodowego, • runda WTO w Doha na temat ułatwień w handlu, • potrzeba usprawnienia sieci międzynarodowych korytarzy transportowych, • transport drogowy stanowi efektywne i elastyczne narzędzie w realizacji transkontynentalnych operacji transportowych, w szczególności w przypadku przewozu towarów o dużej wartości oraz wrażliwych czasowo. Co trzeba zrobić by rozwijał się transport lądowy pomiędzy Europą i Azją? • koordynowanie polityk transportowych poszczególnych państw, • konwencje ONZ dotyczących międzynarodowego transportu drogowego przystąpienie do, rozwój i wdrożenie), • przyjęcie zasad WTO w odniesieniu do swobody tranzytu, upraszczania dokumentów, racjonalizowania opłat i podatków, • stwarzanie warunków prawnych dla zwiększenia wydajności sieci transportowych, • podpisanie dwustronnych i wielostronnych porozumień w zakresie ułatwień dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, • rozwój sieci teleinformatycznych mających zastosowanie w transporcie drogowym, • rozwój transportu kombinowanego, w tym rozbudowę terminali przeładunkowych, • budowę brakujących połączeń drogowych wzdłuż Jedwabnego Szlaku, w tym budowę obwodnic wokół zurbanizowanych obszarów miejskich, promowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami transportowymi i/lub agencjami rządowymi zaangażowanymi w działalność z zakresu transportu drogowego.