Przegląd prasy

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - seminarium

11 lutego 2010

W MSWiA odbyło się zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Instytut Transportu Samochodowego seminarium poświęcone bezpieczeństwu na polskich drogach w 2009 r. oraz planowanym działaniom na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Spotkanie otworzył Adam Rapacki, podsekretarz stanu w MSWiA, uczestniczyli w nim m.in. posłanka Beata Bublewicz, Katarzyna Turska, dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady BRD; prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej; nadinsp. Waldemar Jarczewski, zastępca Komendanta Głównego Policji, policjanci, przedstawiciele resortu spraw wewnętrznych i administracji, Instytutu Transportu Samochodowego oraz organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych “Alter Ego", Stowarzyszenie “Droga i Bezpieczeństwo", Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Fundacja “Kierowca Bezpieczny" oraz Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego).

2772728501e4617fea5276d4377ba06a0dfc2156

(Fot.: PD@N 329-28jm) ^ Spotkanie otworzył Adam Rapacki, podsekretarz stanu w MSWiA. Omówił etap prac nad nowym projektem unormowań prawnych wobec uznania za niekonstytucyjną tzw. ustawy fotoradarowej. Przypomniał, iż corocznie z budżetu ponoszone są wydatki w kwocie 30 mld zł na jako koszty wypadków drogowych.

5848fd39c85c4cf9e505b0d79da21849b5402eb1

(Fot.: PD@N 329-29jm) ^Współorganizatorem i moderatorem spotkania był Jacek Zalewski, dyrektor Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA. W swoim wystąpieniu szeroko omówił udział resortu w takich projektach jak: “Razem bezpieczniej”; Miasteczko Ruchu Drogowego; “Użyj wyobraźni”; “Bezpieczne wakacje”; “Rowerem bezpieczniej do celu” i in. W ramach planów na 2010 rok za istotne uznał kontynuację realizowanych programów (dla przykładu konieczność wdrażania w każdej gminie budowy miasteczek ruchu drogowego, tu przede wszystkim ze środków unijnych). Dyrektor Zalewski podziękował za współpracę innym uczestnikom prowadzonych kampanii.

7552fb8731360a3a277704d0edfc60029c292ec9

(Fot.: PD@N 329-30jm) ^Wśród gości seminarium posłanka Beata Bublewicz, mówiła o ofiarach wypadków drogowych i tragediach ich rodzin. Bublewicz poinformowała obecnych o inicjatywach poselskich, a przede wszystkim o działaniach na rzecz przyspieszenia procesu legislacyjnego projektu ustawy o kierujących pojazdami.

520a3ae3d6f3dd494e43012ee1a3d853bf7626c6

(Fot.: PD@N 329-31jm) ^Katarzyna Turska, dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady BRD, podkreśliła, iż skuteczność wszelkich działań w zakresie brd, wynika z faktu, iż są to właśnie działania wspólne. Wspólne z policją, wspólne z Instytutem Transportu Drogowego i wieloma innymi placówkami i organizacjami. Zaawizowała jedno z najbliższych działań pn. “Bezpieczny tył”.

7dca93cd84372b8a4113812e747b8c1b75655e2d

(Fot.: PD@N 329-32jm) ^Nadinsp.Waldemar Janczewski, zastępca Komendanta Głównego Policji, omówił zamierzenia na 2010 r., w tym przede wszystkim takie priorytety działań policji jak: otwarcie społeczne; bezpieczeństwo imprez masowych; zabezpieczanie miejsc zdarzeń (w tym także wypadków drogowych); bezpieczeństwo ruchu drogowego (cel – ograniczenie ilości ofiar śmiertelnych na drogach).

2b2d97d0fa1e662a138baebbba7c728ad1c54613

(Fot.: PD@N 329-33jm) ^Insp. Marek Fidos, dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, nakreślił obraz stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Omówił działania reaktywowanego 15 maja 2008 r. Biura Ruchu Drogowego.

5bf377a90e6b3cf9bf400f26d3102fd3134c9a08

(Fot.: PD@N 329-34jm) ^Tomasz Rudnicki, zastępca Dyrektora Generalnego – Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Omówił priorytety działań GDDKiA: inżynieria (upłynnienie ruchu, poprawa infrastruktury, remonty dróg itd.); nadzór nad ruchem drogowym (organizacja punktów informacji drogowej oraz centrum zarządzania ruchem: kamery i fotoradary); komunikacja społeczna i edukacja (współpraca z mediami; kampanie w Internecie, kinach itd.).

1a4ca15ea0db58cfb5730cf4f6de1cd752e4b246

(Fot.: PD@N 329-35jm) ^Maria Dąbrowska-Loranc, która przedstawiła międzynarodowe i krajowe tematy badawcze podejmowane przez ITS na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. M.in.: DRUID. Prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków, alkoholu i lekarstw; MODULE CLOSE TO; ERIC – projekt wdrożenia programów multimedialnych do szkolenia kierowców itd. Wśród zapowiedzi program Kierowca 50+

a1bc8d11d5334e7c33046f8ab19cfee0cd93a7d2

(Fot.: PD@N 329-36jm) ^Ksiądz Marian Midura, duszpasterz kierowców przypomniał kilka ważnych dat w kalendarzu 2010 roku: 8.5. – 9. pielgrzymka na Jasną Górę w intencji ofiar ruchu drogowego; 8-9.7 – 11. Tydzień Św. Krzysztofa; 25.7 – Dzień Bezpiecznego Kierowcy; 21.11 – Światowy Dzień Ofiar Wypadków Drogowych.

6785f2868130f5cd735b487f626f8be8c46dbb03

(Fot.: PD@N 329-37) ^Bożenna Chlabicz, redaktor naczelna portalu Wychowanie Komunikacyjne zaprosiła do korzystania z zasobów www.wychowaniekomunikacyjne.pl oraz zamieszczania w nim własnych doświadczeń. Zwróciła uwagę na ponadregionalny charakter portalu.

bee0efdcf6d69c44a4786922b515cdd4be70a576

(Fot.: PD@N 329-38) ^Barbara Oleksiewicz, wicedyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie, omówiła własne doświadczenia i inicjatywy podejmowane w ramach wychowania komunikacyjnego młodzieży. Z przykrością zwróciła uwagę na brak zainteresowania problematyką ze strony Ministerstwa Edukacji.

26875c33a7ffdfe80e5985d8f94021040cf7dad3

(Fot.: PD@N 329-39) ^Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, nadkom. Janusz Staniszewski, podzielił się z uczestnikami seminarium swoimi obserwacjami co do jakości kursów nauki jazdy, zaapelował o zwrócenie uwagi na kontrole ośrodków szkolenia kierowców (tu szczególnie szkolących kierowców zawodowych) – dotychczas mało skuteczne. Zachęcił do wsparcia pomorskiej inicjatywy “Jeżdżę kulturalnie, czyli jeżdżę bezpiecznie” (www.kulturalnajazda.pl)