Przegląd prasy

Bezpieczny podpis elektroniczny - to łatwe

3 lutego 2013

Podpis elektroniczny - pojęcie normatywne zdefiniowane w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm): “Art. 3. Użyte w ustawie wyrażenia oznaczają:

1)podpis elektroniczny - dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny,

2)bezpieczny podpis elektroniczny - podpis elektroniczny, który:

a)jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis,

b)jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego,

c)jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna,

3)osoba składająca podpis elektroniczny - osobę fizyczną posiadającą urządzenie służące do składania podpisu elektronicznego, która działa w imieniu własnym albo w imieniu innej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (...)

Skutki prawne związane ze złożeniem oświadczenia woli opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu określa art. 78 § 2 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem oświadczenie woli podpisane takim podpisem ma takie same skutki prawne, jak oświadczenie woli podpisane podpisem własnoręcznym.

Poniżej nasz Czytelnik relacjonuje jak uzyskał podpis.

41185032a70e321e1ffd70f871ca9bd3e2648cf3

(Fot.: PD@N 455-8jm)

Bogdan Sarna (fot.)(OSK “SARBO” Warszawa):Jest wiele firm oferujących ,,wyrobienie” podpisu elektronicznego ja akurat wybrałem Krajową Izbę Rozliczeniową SA z Warszawy. Najprostszą formą, jest odwiedzenie tej instytucji i na miejscu, zgłoszenie chęci uzyskania zestawu do składania podpisu. Ze sobą należy zabrać dokumenty potwierdzające posiadanie REGON, NIP, Wpis do Ewidencji Gospodarczej, oraz dowód osobisty. Przedsiębiorca powinien zgłosić się osobiście, gdyż wymagane będzie podpisanie kilku dokumentów. Po dokonaniu formalności wybieramy sobie czytnik do kart (są dwa modele) jeden z kablem USB drugi bezpośrednio podłączany do portu USB. Po ok. 20 minutach otrzymujemy kartę z zaszyfrowanym podpisem, czytnik, płytę instalacyjną do komputera, krótką instrukcję, oraz fakturę do opłacenia w ciągu tygodnia. Cena promocyjna 264 zł. Wszystko to w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Instalacja nie przysparza kłopotów, jednakże należy dokładnie punkt po punkcie wykonywać polecenia zawarte w instrukcji oraz zatwierdzanie kolejnych etapów instalacji.

Wg ustawy z 5 stycznia 2011 r. jest dopuszczalna także możliwość dostarczenia do starostwa, osobiście i także w formie papierowej, informacji i zestawień terminów rozpoczęcia kursów, harmonogramów zajęć teoretycznych oraz list obecności kursantów itd.