Przegląd prasy

Czy możliwa jest poprawa bezpieczeństwa drogowego w Polsce?

28 lipca 2011

W siedzibie Banku Światowego w Polsce odbyło się kolejne spotkanie Okrągłego Stołu Bezpieczeństwa Drogowego, tym razem mające na celu odpowiedź na pytanie: Czy możliwa jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce? Punktem wyjścia do dyskusji był fakt, że pomimo poprawy bezpieczeństwa drogowego w latach 2008-2010, dane za pierwsze półrocze 2011 roku są bardzo niepokojące. Statystyki wskazują na znaczny wzrost liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce - pomiędzy styczniem a czerwcem 2011 na polskich drogach zginęło aż 1757 osób, co stanowi wzrost o ponad 17% w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim.

Komisja Europejska właśnie podsumowała wyniki prac działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich państw Unii w ostatniej dekadzie, której celem było ograniczenie liczby zabitych o co najmniej 50%. Ten ambitny cel był możliwy do osiągnięcia jak pokazały przodujące państwa, np.: Łotwa (- 61%), Estonia (- 61%), Litwa (- 58%), Hiszpania (- 56%). Średnia w 27 państwach europejskich wyniosła zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych o - 43%. W podsumowaniu widać niestety, że Polska w latach 2001-2010 osiągnęła zmniejszenie liczby ofiar wypadków tylko o - 29%, co daje nam niechlubne piąte miejsce od końca.

Zły stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce skutkuje także niezwykle wysoką ilością osób rannych w wypadkach drogowych. Poza wymiarem osobistym tragedii, dotykającym ofiary wypadków i ich rodziny, wypadki drogowe mają także negatywny wymiar ekonomiczny. Jak wynika z szacunków Najwyższej Izby Kontroli, straty z tytułu wypadków drogowych tylko w roku 2009 wyniosły około 30 mld złotych.

W spotkaniu zorganizowanym przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego przy współpracy z biurem Banku Światowego w Polsce wzięło udział szereg przedstawicieli instytucji państwowych, ekspertów, członków Partnerstwa oraz osób związanych z problematyka bezpieczeństwa drogowego, w tym: poseł Michał Szczerba, wiceminister Sprawiedliwości Piotr Kluz, dyrektor Departamentu MSWiA Jacek Zalewski, zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Mirosław Maksymiuk, zastępca dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Andrzej Maciejewski, dyrektor Sekretariatu KRBRD Katarzyna Turska, profesor Ryszard Krystek, dyrektor ITS Andrzej Wojciechowski, przedstawiciel Komendy Głównej Policji mł. insp. dr Dariusz Podleś, Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) Ellen Townsend oraz Globalnego Partnerstwa na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (GRSP) Kathleen Elsig. Eksperci przedstawili ostatnie dane, dotyczące stanu bezpieczeństwa drogowego w Polsce i Europie oraz podkreślili konieczność współpracy międzyresortowej i traktowania poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w kategorii inwestycji a nie oszczędności. Poniżej szczegółowa relacja z tych nadzwyczaj interesujących obrad Okrągłego Stołu.

bc097edc414f801b290bfda4d77672b046683a50

(Fot.: PD@N 395-11jm)

007e1d979640c8675bcdfb6a2020cccbca4c76c8

(Fot.: PD@N 395-12jm)

72cd7e1ac75f8f0c93613bb3158eade0839b871b

(Fot.: PD@N 395-13jm)

fb0ba78db91d2b87b9102b7c013c14be60e1592f

(Fot.: PD@N 395-21) Przedstawiciel Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) - Ellen Townsend oraz przedstawiciel Globalnego Partnerstwa na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (GRSP) - Kathleen Elsig. Townsend dokonała analizy stanu bezpieczeństwa na europejskich drogach i podejmowanych w tym zakresie działań. Poinformowała, iż ostatnie nagrody za roczne 50% zmniejszenie limitu wypadkowości przyznane zostały Szwecji i Litwie. W roku bieżącym organizacja w sposób szczególny zajmuje się bezpieczeństwem dróg wiejskich i innych najmniej chronionych. I tak np. w Szwecji dokonywana jest analiza limitów prędkości obowiązujących na drogach wiejskich. Wśród przedstawionych rekomendacji dla Polski wymienione zostały zagadnienia limitów prędkości oraz pijanych kierowców (sugerowane działania to wzmożone kontrole, powszechniejsze stosowanie alkomatów, konsekwentna egzekucja prawa oraz zwrócenie szczególnej uwagi na recydywistów wśród pijanych kierowców. W prezentacji podniesiona została także kwestia odpowiedzialności za brd w Polsce. Podobnie Kathleen Elsig. Townsend podkreśliła, iż Polska ma fantastyczne zasoby ekspertów technicznych, inżynierów i innych. Zadała pytania - kto w Polsce jest odpowiedzialny za wypadki śmiertelne? Co Państwo zrobi w tej sprawie? W jaki sposób w przyszłe działania wciągnie społeczeństwo?

d5ce7a9a28da35ae9351b2cda076fdca41b5eaf5

(Fot.: PD@N 395-17jm) Przedstawiciel Komendy Głównej Policji - mł. insp. dr Dariusz Podleś przedstawił m.in. statystyki dotyczące wypadków na drogach. Punktem wyjścia do dyskusji był fakt, że pomimo poprawy bezpieczeństwa drogowego w latach 2008-2010, dane za pierwsze półrocze 2011 r. są bardzo niepokojące. Statystyki wskazują na znaczny wzrost liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych - pomiędzy styczniem a czerwcem 2011r. na polskich drogach zginęło aż 1757 osób, co stanowi wzrost o ponad 17% w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim. Inspektor Podleś mówił o zwiększającej się liczbie pojazdów niezidentyfikowanych uciekających z miejsca wypadku; o mentalności pijących kierowców, zastanawiał się jak uwrażliwić społeczeństwo na egzekwowanie prawa.

9fc367aced00714b856683591c954642b470e42b

(Fot.: PD@N 395-14jm) Następnie podsekretarz stanu Piotr Kluz przedstawił działania Ministerstwa Sprawiedliwości na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego m.in. znowelizowanie kodeku karnego oraz podejmowane działania na rzecz poszkodowanych i tu m.in.: opracowanie Karty Praw Ofiar Wypadków Drogowych.

2ad5b9c65531a799460caefe2fd18522659148b2

(Fot.: PD@N 395-30jm) Prof. Ryszard Krystek nawiązał do wątku prezentacji Ellen Townsend dotyczącego odpowiedzialności za bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz polskich struktur w tym zakresie. Podkreślił, iż placówki odpowiedzialne za brd działają w oderwaniu od wiedzy zgromadzonej w Instytucie Transportu Samochodowego.

c8d007808c8b6a8a8916c4e5de150f2d30b17277

(Fot.: PD@N 395-15jm) Poseł Michał Szczerba podkreślił znaczenie działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego przez wiele polskich instytucji, stowarzyszeń itd. Gratulował i dziękował im za podejmowane inicjatywy. Dodał, iż zawsze na forum Sejmu RP wiele cennych działań jest inicjowanych i realizowanych. Zapowiedział i zaprosił na konferencję, która odbędzie się w polskim parlamencie we wrześniu br.

35bd618a28b6f73cfce693f37b7dec9d7e774837

(Fot.: PD@N 395-31jm) Zastępca Głównego Inspektora - Transportu Drogowego Mirosław Maksymiuk zapoznał zgromadzonych z podejmowanymi przez ITD czynnościach. Podkreślił, iż ITD nie jest nowym podmiotem podejmującym działania zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego. Nie nowym, ale przybyło nam moc nowych obowiązków. Jak chociażby Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Poinformował o stanie prac.

b83c55a645be855dd2391c85db6bd6fb918bac5c

(Fot.: PD@N 395-19jm) Dyrektor Sekretariatu KR BRD - Katarzyna Turska, zachęcała do pełnego wykorzystywania dorobku Krajowej Rady BRD, a przede wszystkim ekspertyz wykonanych przez wyspecjalizowane placówki. Apelowała także o szersze uczestniczenie w kampaniach inicjowanych przez Krajową Radę.

cbf7387cc7cdc938fc77d9efefdf6bc139b67ed7

(Fot.: PD@N 395-23jm) Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego - Andrzej Wojciechowski w swojej wypowiedzi podkreślał znaczenie samodyscypliny na drogach. Za najważniejszą uznał edukację, a tej - jak podkreślił - nie ma nawet w szkołach. I to jest odpowiedź na zadane tu pytania. Nie szukajmy winnych, ale weźmy się za edukację - apelował.

93b9d26950582ed989ec9cfb9287805a1b1e4b47

(Fot.: PD@N 395-16jm) Dyrektor departamentu MSWiA Jacek Zalewski. Mówca zaprezentował optymistyczny głos w dyskusji przedstawił: ”U nas w porównaniu z zachodnimi krajami UE infrastruktura bardzo szybko się zmienia, a na przestrzeni lat liczba pojazdów dwukrotnie się zwiększyła – mimo to liczba wypadków drogowych nie zwiększyła się – i to już jest sukces”. Jego zdaniem jest możliwa znaczna poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych w ciągu kolejnych lat nawet o połowę.

244b4a18f5d775bf5c68815c84f08a7d4089ddff

(Fot.: PD@N 395-22jm) Maciej Wroński, ekspert środowisk transportowców, podkreślił, iż Polska nie przeznacza wystarczających środków finansowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Równie istotnym jest brak infrastruktury drogowej.

7cbac23179428a6baf3fb1bea393ba500fc42acf

(Fot.: PD@N 395-11-18jm)

b38651bb1be2a2f15e28ea8e3661f0dd603fdbdd

(Fot.: PD@N 395-20jm) Bartłomiej Morzycki, prezes, Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Prezes w swoim podsumowaniu podkreślił, że dla poprawy bezpieczeństwa najistotniejsze są działania systemowe, w tym szczególnie w zakresie edukacji, poprawa infrastruktury drogowej, udział mediów w działaniach na rzecz bezpieczeństwa na drogach oraz zwiększenie zaangażowania parlamentu. W dzisiejszej konferencji pod tytułem "Okrągły stół. Czy możliwa jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce" brali udział przedstawiciele rządu, środowisk związanych z infrastrukturą drogową i motoryzacją oraz eksperci. Było to kolejne już spotkanie zwołane z inicjatywy Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.