Przegląd prasy

Do Unii Europejskiej z nową licencją

Autor: Rzeczpospolita. Polska-Unia Europejska

23 lutego 2004

Dyrektor Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego Andrzej Lenkiewicz w artykule pt.: "Do Unii z nową licencją" analizuje zagadnienie formalnoprawnego dostosowania, firm prowadzących działalność w zakresie transportu międzynarodowego, do funkcjonowania w UE. Sprawą wiodącą jest zamiana dotychczasowych uprawnień na licencje wspólnotowe. Każdy przedsiębiorca otrzyma licencję wspólnotową oraz wypis z licencji oddzielnie na każdy pojazd. Rozpoczęty w pierwszych dniach stycznia proces wymiany odbywa się wyłącznie drogą korespondencyjną:

Proces wydawania licencji wspólnotowych przebiega następująco:

BOTM wysyła do firm transportowych formularze wniosku o przepisanie na licencję wspólnotową. Każdy wniosek zaopatrzony jest w instrukcję. W wypadku firm zrzeszonych w regionalnych stowarzyszeniach przewoźników wnioski przekazywane są do stowarzyszeń. W pierwszej kolejności wysyłane są do firm zajmujących się przewozem rzeczy - proces ten jest na ukończeniu. Koniec marca to przewidywany termin zakończenia wysyłania wniosków do firm zajmujących się przewozem osób.

Przedsiębiorcy proszeni są o wypełnienie formularza (objaśnienia dotyczące sposobu jego wypełnienia oraz niezbędnych dokumentów dołączone są jako instrukcja do formularza wniosku) i odesłanie go do BOTM w ciągu 14 dni wraz z niezbędną dokumentacją. Konieczne dokumenty to: kopia certyfikatu kompetencji zawodowych, podpisane oświadczenie dołączone do formularza wniosku, dokumenty potwierdzające odpowiednią sytuację finansową (9 tys. - pierwszy pojazd i 5 tys. na każdy następny), dowód wpłaty 100 PLN.

BOTM po otrzymaniu wniosku rejestruje go i przesyła do przedsiębiorcy potwierdzenie z danymi o statusie wniosku (jego numer, a także informację, że został zarejestrowany jako kompletny, lub o ewentualnej konieczności uzupełnienia dokumentacji, z oddzielnym numerem wniosku niekompletnego).

Jeżeli potwierdzenie zarejestrowania wniosku stwierdza, iż wszystkie wymagania zostały spełnione, a więc wniosek jest kompletny, pozostaje czekać na odbiór licencji. Licencje dla przedsiębiorców stowarzyszonych w regionalnych organizacjach przewoźników należy odbierać w siedzibach tych organizacji, a dla pozostałych przewoźników w BOTM - osobiście bądź korespondencyjnie. Gdy istnieją niejasności bądź braki, należy uzupełnić wymienioną na potwierdzeniu otrzymanym z BOTM dokumentację. Trzeba to zrobić w ciągu siedmiu dni, a odsyłając, każdorazowo powoływać się na numer wniosku umieszczony na otrzymanym potwierdzeniu. Uzupełniony (poprawiony) wniosek zostanie ponownie zarejestrowany, tym razem jako kompletny. Potwierdzenie z ostatecznym numerem wniosku i jego statusem przesłane zostanie odbiorcy. Należy pamiętać o konieczności przedstawienia do wglądu oryginałów bądź potwierdzonych kopii dokumentacji.