Przegląd prasy

Edukacja i diagnostyka kierujących pojazdami

2 marca 2007

W Warszawie zakończyła się międzynarodowa konferencja “Bezpieczeństwo na drogach – edukacji i diagnostyka kierujących pojazdami”. W ramach programu konferencji wygłoszono m.in. następujące wykłady (1-2.2): “Metodologiczne, psychometryczne i etyczne wymiary diagnozy psychologicznej” (Jerzy Brzeziński); “Bezpieczeństwo ruchu drogowego problemem wielopłaszczyznowym” (Ryszard Fonżychowski); “Wypadki drogowe w Polsce w 2006 r. – główne przyczyny zdarzeń” (Leszek Jankowski); “Udział czynnika ludzkiego w wypadkach drogowych z udziałem kierowców zawodowych” (Krystyna Zużewicz, Anna Łuczak, Andrzej Najmiec); “Kierowca – alkohol, działania profilaktyczne Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu” (Dorota Biły, Monika Rybak); “Wybrane aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym” (Stowarzyszenie “Droga i Bezpieczeństwo”); “Szkolenie wspierające procesy decyzyjne w działaniach zawierających element ryzyka” (Marcin Biernacki); “Psychologia kierowcy samochodowego w zastosowaniu praktycznym” (Henryk Skłodowski); “Psychologiczne badania kierowców w świetle obowiązujących przepisów” (Marcin Biernacki); “Psychologiczne badania kierowców w świetle obowiązujących przepisów” (Jadwiga Bąk); “Road Safety as seen by Renault” (Richard Driscoll); “Kim jest niebezpieczny kierowca?” (Małgorzata Waszkowska, Adrianna Garczarek); “Psychologia w kształceniu kierowców – Europejski Program OBSERWATOR” (Zuzanna Wiśniewska); “Temperament jako predykator zachowań kierowców” (Adam Tarnowski); “Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu – aspekty psychologiczne – a bezpieczeństwo w ruchu drogowym” (Maria Jeżewska, Irena Leszczyńska); “Ocena czasów reakcji kierowcy na torze badawczym, w symulatorze jazdy samochodem oraz za pomocą mierników stosowanych w pracowniach psychologii transportu” (Marek Guzek, Rafał Jurecki, Zbigniew Lozia, Tomasz Lech Stańczyk); “Wspomaganie komputerowe w diagnostyce psychologicznej” (Jarosław Francik); “Subiektywna ocena obciążenia pracą na stanowisku pracy kierowcy. Wybrane aspekty metodologiczne” (Wiesława Horst, Grzegorz Dahlke); “Diagnostyka nowej generacji – koniec czy początek?” (Wojciech Korchut); “Czynniki ryzyka powrotności do kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości” (Ewa Tokarczyk); “Davida Haskinsa UbiUbi.Org – program dydaktyczny i badawczy z dziedziny systemów informacji przestrzennej” (David Haskins); “Kryteria oceny bezpieczeństwa i ergonomiczności pojazdu. Wybrane zagadnienia” (Wiesława Horst, Grzegorz Dahlke); “Środowiskowe i demograficzne uwarunkowania zachowań agresywnych kierowców” (Jadwiga Bąk); “Psychologiczna charakterystyka kierowców prowadzących pojazdy w stanie nietrzeźwości przebadanych w WOMP Rzeszów w okresie I-XI 2006 roku” (Aneta Pretorium-Kawalec, Agnieszka Surówka); “Bezpieczeństwo młodzieży szkolnej na drogach” (Marek Obrusiewicz); “Przepisy prawne dotyczące diagnostyki lekarskiej osób kierujących pojazdami w Polsce i Unii Europejskiej” (Ewa Wągrowska-Koski); “Realizacja badań lekarskich i psychologicznych na terenie województwa opolskiego kierowców skierowanych przez komendantów powiatowych policji, zgodnie z art. 122 pkt 3a i 3b ustawy prawo o ruchu drogowym” (H. Kozłowska, R. Jasiński); “Narzędzia do wizualizacji rekonstrukcji wypadków drogowych przez biegłych sądowych” (Waldemar Uździcki); “Narażenie kierowców na hałas infradźwiękowy” (Grzegorz Dahlke); “AutoBalance – multimedialny program treningowy dla kursantów i kierowców kształtujący prawidłowe zachowania i reakcje w sytuacjach stresowych i wymagających wysokiej koncentracji” (Andrzej Sławiński); “Niektóre poznawcze i emocjonalne uwarunkowania zachowania się uczestników ruchu drogowego” (Ryszard Cibor); “Symulatory i Trenażery w badaniach i ocenia kierowców” (Zbigniew Lozia); “Nowe kryteria oceny stanu narządu słuchu i równowagi u kierujących pojazdami” (Wiesław J. Sułkowski, Izabela Korpus-Kamińska); “Doskonalenie techniki jazdy samochodem, sposobem na eliminację przyczyn wypadków drogowych wynikających z błędu kierującego” (Violetta Bubnowska); “Bezpieczeństwo na drodze a antycypacja czasowo – ruchowa u kierowcy” (Julia Bartnikiewicz). Konferencja została zorganizowana przez: Grupę Psychologiczno-Egzystencjalną PSYCHOTRONICS; Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego “DROGA I BEZPIECZEŃSTWO”” oraz Samodzielna Pracownia Psychologiczna Międzywydziałowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej Akademii Medycznej w Gdańsku i Laboratorium Ergonomii Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Źródła PRAWO DROGOWE@NEWS - Informacja własna oraz Stowarzyszenie „BEZPIECZŃSTWO I DROGA” – Konferencja