Przegląd prasy

Ekspresowa „zakopianka” oddana do ruchu

20 marca 2008

Do użytkowania została oddana ekspresowa “zakopianka” w rejonie Stróży. Dzięki temu na całym odcinku o długości 12,5 km pomiędzy Myślenicami a granicą gmin Pcim i Lubień będzie można jechać dwiema jezdniami. Budowę trasy głównej zakończono już wiele miesięcy temu, jednak odcinek o długości ok. 2,5 km pozostawał zamknięty dla ruchu z powodu niemożności dokończenia budowy drogi dojazdowej równoległej do “zakopianki”. Na przeszkodzie wykonawcy stał protest dwóch przedsiębiorców ze Stróży, którzy blokowali budowę drogi dojazdowej na odcinku 40 m. Ostatecznie wykonawcy udało się zakończyć pomyślnie realizację inwestycji w lutym br., a na początku marca złożono ostatnie dokumenty niezbędne do wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 20 marca br. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał oczekiwane pozwolenie. Okres uprawomocnienia decyzji to 14 dni, jednak dzięki interpretacji Ministerstwa Infrastruktury stwierdzającej, że “niewątpliwie w sytuacji, w której wnioskodawca jest jedyną stroną postępowania, uznać należy, że decyzja wydana zgodnie z jego żądaniem podlega wykonaniu zgodnie z art. 130 §4 kpa.”, GDDKiA może od razu udostępnić drogę kierowcom. Wspomniany przepis mówi, że: “(...) decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron”. Więc – zdaniem Ministerstwa Infrastruktury - mimo tego, że decyzja nie jest ostateczna, inwestor może korzystać z obiektu nie naruszając tym prawa. Budowa drogi ekspresowej S7 rozpoczęła się w listopadzie 2004 roku. Z Myślenic do Lubnia prowadzą teraz dwie jezdnie z pasami awaryjnymi oraz poboczami, rozdzielone pasem zieleni. Nawierzchnia została przystosowana do przenoszenia dużych obciążeń (115 kN/oś), a jej wierzchnią warstwę tworzy odporna na koleinowanie mieszanka bitumiczna SMA. Na trasie powstały dwa dwupoziomowe węzły drogowe: w Stróży i w Pcimiu na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi. Oprócz drogi głównej w ramach inwestycji zbudowano łącznice o długości 2,6 km, prawie 12 km dróg dojazdowych oraz ciągi piesze pod “Zakopianką”. Sumując: w ramach inwestycji powstało prawie 40 km nowej jezdni. Jak we wszystkich nowo realizowanych inwestycjach GDDKiA, również i w tej położony został duży nacisk na ekologiczne zabezpieczenie okolicznych terenów. Zamontowanych zostało 8,5 km ekranów akustycznych pochłaniających o wysokości od 2 do 6 m oraz 3,1 km ekranów akustycznych przeźroczystych o wysokości od 2 do 4 m. Dzięki budowie drogi znacznej poprawie ulegnie bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego. Wokół drogi stanęło prawie 35 km stalowych barier ochronnych oraz 2 km barier betonowych. Na jezdni wykonano oznakowanie poziome wibroakustyczne, ostrzegające kierowcę w momencie najechania na linię krawędziową. Zamontowano oznakowanie pionowe wykonane w nowoczesnej technologii z wykorzystaniem folii odblaskowych. Inwestorem zadania była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Koszty realizacji inwestycji to 317,5 mln złotych brutto (kwota ta obejmuje zarówno roboty budowlano – montażowe, jak i opracowanie dokumentacji, wykupy gruntów, odszkodowania oraz nadzór inwestorski). Źródła finansowania to pożyczka Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Krajowych Fundusz Drogowy oraz budżet państwa. Wykonawcą inwestycji była wyłoniona w drodze przetargu międzynarodowego portugalska firma MOTA - ENGIL Engenharia e Construcao SA.