Przegląd prasy

Fundusze unijne słabo wykorzystywane

24 maja 2006

Do końca 2005 r. wykorzystanie środków unijnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport (SPO-T) wyniosło niecałe 0,2%” - powiedział Minister Transportu Jerzy Polaczek, podczas konferencji prasowej w resorcie. Minister poinformował, że w strukturze resortu transportu i GDDKiA wprowadzono zmiany organizacyjne umożliwiające zwiększenie poziomu absorpcji funduszy UE. “W latach 2007-2013 na współfinansowanie 250-350 nowych projektów infrastrukturalnych z funduszy unijnych zostanie przeznaczonych 17,3 mld EUR” – zapowiedział minister.

KOMUNIKAT NR 10 – Ministerstwa Transportu

Wykorzystanie funduszy unijnych na inwestycje infrastrukturalne

“Do końca 2005 r. wykorzystanie środków unijnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport (SPO-T) wyniosło niecałe 0,2%” - powiedział Minister Transportu Jerzy Polaczek, 24 maja br. podczas konferencji prasowej w resorcie. Minister poinformował, że w strukturze resortu transportu i GDDKiA wprowadzono zmiany organizacyjne umożliwiające zwiększenie poziomu absorpcji funduszy UE. “W latach 2007-2013 na współfinansowanie 250-350 nowych projektów infrastrukturalnych z funduszy unijnych zostanie przeznaczonych 17,3 mld EUR” – zapowiedział minister J. Polaczek.

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) negatywnie oceniła wykorzystanie w 2005 r. środków finansowych pochodzących z UE. W ramach Funduszu Spójności (FS) z planowanych 337,7 mln EUR wydano 159 mln EUR (plan zrealizowano w 47,8%). W ramach SPO-T z zaplanowanych 1 087,8 mln zł wydano 1,9 mln zł, czyli zaledwie 0,2%.

W celu lepszego wykorzystania funduszy unijnych Minister Transportu Jerzy Polaczek wprowadził zmiany organizacyjne umożliwiające zwiększenie poziomu wykorzystania funduszy unijnych poprzez wzmocnienie procesu opracowywania strategii i planowania strategicznego, związanego z utworzeniem departamentów dla Funduszu Spójności i Funduszy Strukturalnych oraz wzmocnienie znaczenia kontroli finansowo-rzeczowej. W zmienionej strukturze MT tematyką unijną zajmują się departamenty: Funduszu Spójności, Funduszy Strukturalnych, Planowania Strategicznego i Polityki Transportowej, Inwestycji i Analiz Ekonomicznych, Budżetu i Finansowania oraz Kontroli, Skarg i Wniosków. “Jest to młoda, wykształcona kadra” – powiedział minister Jerzy Polaczek.

W strukturze Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) utworzone zostały: Biuro Projektów Priorytetowych i Biuro Systemów Realizacji Inwestycji. Komórki organizacyjne GDDKiA usytuowane zostały w trzech pionach merytorycznych: pion przygotowania inwestycji, pion realizacji inwestycji oraz pion zarządzania drogami i mostami.

W 2006 r. w ramach SPO-T zostanie podpisanych około 15 umów o dofinansowanie realizacji projektów, refundacja wniosków beneficjentów o płatność wyniesie

około 185 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W ramach Funduszu Spójności w 2006 r. zakłada się podpisanie 21 kontraktów na realizację drogowych projektów na szacowaną łączną kwotę ok. 577 mln EUR. Zaplanowano przekazanie do Komisji Europejskiej wniosków o płatności na łączną kwotę 253,6 mln EUR. Zgodnie z harmonogramami płatności dla sektora drogowego w 2006 r. planuje się wypłacenie wykonawcom kwoty 399,1 mln EUR z FS.

W obecnej perspektywie finansowej na lata 2004-2006 środki unijne mogą być wykorzystane do połowy 2008 r. “Żadne pieniądze nie przepadną” - zapewniła Podsekretarz Stanu ds. europejskich Barbara Kondrat.

Środki unijne przeznaczone na transport w latach 2004-2006 wynoszą 3 979 mln EURO, z czego:

- 725 mln EURO to środki ISPA

- 1 163 mln EURO to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- 2 091 mln EURO to środki Funduszu Spójności

Fundusz Spójności i ISPA

- zatwierdzono 34 projekty : 17 drogowych, 15 kolejowych, 2 pomocy technicznej

- wykorzystanie środków FS ( łącznie z ISPA) w latach 2004 – 2005 wyniosło ok. 500 mln Euro, co stanowi 27,6 %

- w okresie styczeń – luty 2006 wypłacono beneficjentom ok. 277 mln Euro

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W latach 2004 – 2006 w ramach SPO Transport będą realizowane projekty w 3 priorytetach:

- zrównoważony gałęziowo rozwój transportu ( 426,1 mln Euro)

- bezpieczniejsza infrastruktura drogowa (728,3 mln Euro)

- pomoc techniczna (9 mln Euro)

Podpisano 91 umów o dofinansowanie, wykorzystanie środków SPO-T do końca 2005 r. wyniosło niecałe 0,2%

Słowa kluczowe budowa dróg Unia Europejska