Przegląd prasy

Instruktorzy i wykładowcy mówili o powołaniu samorządu zawodowego

11 kwietnia 2017

Instruktorzy i wykładowcy mówili o powołaniu samorządu zawodowego
(fot. J. Michasiewicz)

Jan Szumiał, członek PFSSK, prezes Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia z siedzibą w Warszawie, instruktor, właściciel OSK – Praska Auto Szkoła w Warszawie 

XIX Zjazd Delegatów Stowarzyszeń Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców zgodnie ze Statutem PFSSK odbył się w Sieradzu w dn. 31.3.2017-01.04.2017 r. Głównym celem corocznych ZDS jest przedstawienie przez Władze Federacji (Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński), sprawozdań z dotychczasowej działalności i przedstawienie zamierzeń Zarządu na następny rok oraz udzielenie absolutorium władzom organizacji, a także dyskusja nad nimi i propozycje delegatów.

Prezes PFSSK w sprawozdaniu zdał relację z wykonanych przez Zarząd czynności w minionym okresie:

- poinformował o pozytywnej tendencji zwiększania się w niektórych regionalnych stowarzyszeniach liczby członków;

- omówił przeprowadzony w ubiegłym roku XVII Konkurs Instruktora Roku 2016 zorganizowany i przeprowadzony przez Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie przy wsparciu instytucji i organizacji pozyskanych przez nie do współpracy; podziękował Prezesowi SOSK w Warszawie Janowi Szumiał, całemu Zarządowi i członkom za wielki wkład i zaangażowanie w organizację tej imprezy; pogratulował zawodnikom reprezentującym w Konkursie regionalne Stowarzyszenia, wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Stwierdził, „że zajęte miejsce jest ważne, ale samo uczestnictwo i promowanie idei bezpiecznych zachowań jest równie ważne i za to Wam Szanowni Prezesi dziękuję”

- podziękował Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Panu Krzysztofowi Skałeckiemu za wysiłek włożony w zorganizowanie wycieczki do Austrii i koordynację imprezy w czasie jej trwania; zasugerował aby w tym roku odwiedzić Rumunię lub Ukrainę;

- poinformował delegatów o konferencjach, seminariach i innych wydarzeniach w których uczestniczyli przedstawiciele PFSSK ;

- omówił udział przedstawicieli środowiska szkoleniowego i PFSSK w pracach Komitetu Doradczego utworzonego przy Dyrektorze Departamentu Transportu Drogowego w MIiB zmierzającego do zmian w Ustawie o Kierujących Pojazdami i Prawie o Ruchu Drogowym oraz rezultatach jego  pracy;

- zdał relację z realizacji wniosków i postulatów zgłoszonych przez delegatów na XVIII ZDS w Skierniewicach

- poinformował zebranych o swoim udziale, na zaproszenie Zarządów, w spotkaniach regionalnych Stowarzyszeń. Stwierdził że jego obecność na zebraniach regionalnych zwiększa rangę i prestiż Zarządu i Prezesa lokalnego Stowarzyszenia w regionie. Stwierdził że silne Stowarzyszenia Regionalne, to silna PFSSK.

Na zakończenie podziękował całemu Zarządowi za w pełni społeczny wkład jaki wnieśli do organizacji.

Następnie podjęto dyskusję, w której głos zabrali poszczególni delegaci. Najważniejszymi tematami dyskusji były:

- zbliżające się 20- lecie powstania PFSSK;

- ustanowienie Dnia Instruktora i Wykładowcy Nauki Jazdy; zaproponowano datę - 7 sierpnia (dzień wpisania do wykazu zawodów instruktora nauki jazdy);

- propozycja powołania Samorządu Zawodowego i jego kompetencji.

Jan Szumiał – sekretarz ZDS PFSSK w Sieradzu