Przegląd prasy

Inwestycje drogowe - stan na 30.7.2010

30 lipca 2010

I. Podpisane umowy

Od 16 listopada 2007 r. do 30 lipca 2010 r. podpisano umowy na budowę 1606 km dróg krajowych, w tym na 702 km autostrad oraz 904 km dróg ekspresowych, obwodnic i dużych przebudów dróg. Podpisano umowy na budowę 534 km autostrad w systemie tradycyjnym oraz 168 km w systemie Partnerstwa Publiczno - Prywatnego. W tym roku podpisano 35 umów na nowe inwestycje. Wyłoniono wykonawców autostrad: A4 Wierzchosławice - Krzyż, A4 Brzesko – Wierzchosławice, A4 Rzeszów centralny – Rzeszów wschód, A4 Rzeszów zachód - Rzeszów centralny, A4 Dębica Pustynia - Rzeszów zachód, A1/ A2 węzeł Stryków, A1 Czerniewice – Odolion, A1 Odolion – Brzezie, A1 Brzezie – Kowal, A1 Sójki – Kotliska, A1 Piątek – Stryków, A4 Krzyż - Dębica Pustynia, Kowal – Sójki, A1 Kotliska – Piątek; a także dróg ekspresowych: S19 Stobierna – Rzeszów, S19 w. Rzeszów zachód - w. Świlcza, S6 Obwodnica Nowogardu, S7 Pasłęk – Miłomłyn, S8 Konotopa – Powązkowska (ul. Piastowska), S11 zach. obwodnica Poznania, (odc. Złotkowo – Rokietnica), S14 Obwodnica Pabianic, S2 Konotopa – Lotnisko, S69 Bielsko-Biała – Żywiec, S3 Międzyrzecz – Sulechów (I-IV), S5 Kaczkowo – Korzeńsko; oraz obwodnic: Jarosławia, Tyńca, Opoczna, Pabianic (DK 14 bis), Olecka; i przebudów: DK 8 (przejście przez Bielany Wrocławskie), DK 46 Grodziec – Myślina, DK 74 Annopol – Gościeradów, DK 82 (przejście przez Łęczną). Wartość tych inwestycji to 16,6 mld zł.

Szczegółowe informacje o inwestycjach

II. Drogi w budowie

Obecnie w budowie i przebudowie jest ponad 1050 km dróg krajowych. Trwają prace przy budowie nowych tras, w tym 505 km autostrad, 340 km dróg ekspresowych i ponad 130 km obwodnic. W ramach “Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012” obecnie realizowana jest także przebudowa  75 km istniejącej sieci.Budowane są 23 odcinki autostrad, 28 odcinków dróg ekspresowych oraz 19 obwodnic.

III. Drogi oddane do ruchu

Od 16 listopada 2007 r. oddano do ruchu 935 km dróg krajowych, w tym ok. 180 km autostrad, 315 km ekspresówek, 90 km obwodnic oraz 350 km dróg po przebudowie.

Usprawnienie procesów inwestycyjnych na drogach

Zmieniona “specustawa” drogowa

Dla przyspieszenia i ułatwienia realizacji inwestycji drogowych zmieniliśmy prawo - przygotowaliśmy nowelizację specustawy drogowej, która obowiązuje od września 2008 r. Proces realizacji inwestycji uległ skróceniu, a nieruchomości pod budowę dróg są pozyskiwane sprawniej.

Przygotowany w Ministerstwie Infrastruktury projekt ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. nr 154, poz. 958) kompleksowo reguluje proces przygotowania i realizacji inwestycji drogowych.

Ustawa zlikwidowała dwie decyzje - decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi i decyzję o pozwoleniu na budowę – zastępując je jedną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji. Uregulowała również kwestię tzw. “słusznego odszkodowania” – nowe rozwiązanie jest jednocześnie “zachętą” dla dotychczasowego właściciela bądź użytkownika wieczystego do wcześniejszego wydania nieruchomości poprzez powiększanie odszkodowania o kwotę równą 5% wartości nieruchomości, gdy zostanie ona wydana zarządcy drogi w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna (art. 18 ust.1e). Dodatkowo właściciele budynków lub lokali mieszkalnych otrzymają 10 000 zł na pokrycie dodatkowych wydatków np. związanych z przeprowadzką (art. 18 ust. 1f). Ustawa wprowadziła także sankcje dla organu, który nie wyda decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku.

Nowy model finansowania inwestycji

Od 8 czerwca 2009 r. obowiązuje ustawa z dnia 22 maja 2009 roku o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 86, poz. 720).

Dzięki tej ustawie został stworzony nowy model finansowania inwestycji drogowych, który powstał na bazie istniejącego Krajowego Funduszu Drogowego. Nowy model to elastyczne narzędzie finansowania budowy dróg krajowych, które przyczyni się także do efektywniejszego wykorzystania środków publicznych.

Różne formuły realizacji inwestycji

Od 20 lutego 2009 r. obowiązuje, przygotowana przez resort infrastruktury, Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2009 nr 19 poz. 101). Dzięki tej ustawie prywatni przedsiębiorcy mogą włączyć się do realizacji inwestycji zarówno gminnych, takich jak budowa mostów czy wiaduktów, jak i do zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej.

27 lutego 2009 r. weszła w życie Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. Nr 19, poz. 100). Projekt ustawy przygotowało Ministerstwo Gospodarki przy współpracy resortu infrastruktury.

Zmiany w prawie zamówień publicznych

W celu zmniejszenia ilości unieważnianych postępowań przetargowych na budowę dróg zostało znowelizowane Prawo zamówień publicznych. Od 24 października 2008 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1058). Nowelizacja została przygotowana przez Urząd Zamówień Publicznych przy współpracy z Ministerstwem Infrastruktury. Zaproponowane przez resort zapisy umożliwią m.in. dokonywanie korekt w treści ogłoszenia, co wyeliminuje możliwość zaskarżania korzystnych ofert ze względu na drobne pomyłki pisarskie. Trwają prace nad kolejnymi zmianami Prawa zamówień publicznych.

Prawo środowiskowe zgodne z unijnym

Od 15 listopada 2008 r. obowiązują zmiany w przepisach dotyczących ochrony środowiska przygotowane przez Ministerstwo Środowiska. Dzięki przyjętym ustawom: z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227) oraz z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2008 nr 201 poz. 1237) wszystkie realizowane inwestycje infrastrukturalne będą spełniały wymagania UE w zakresie ochrony środowiska, co likwiduje ryzyko utraty środków unijnych na drogi.

Drogi w zgodzie z naturą

Po raz pierwszy opracowano kompleksową Prognozę oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012.

Jej opracowanie pozwoliło wcześniej poznać miejsca potencjalnych konfliktów zarówno przyrodniczych, jak i społecznych, które mogą mieć wpływ na termin realizacji inwestycji. Dzięki temu można pogodzić interesy użytkowników dróg z wymogami ekologii. Jest to przełom w traktowaniu zagadnień ochrony środowiska.