Przegląd prasy

Istnieje pilna potrzeba zmian regulacji prawnych

29 stycznia 2016

ca196d96795879d1c7889907aca77fe7650b16b3

0f7a115d3ea9f9740b51c0c6d14331f7b162cbba

(532-66-67)

W siedzibie PIGOSK w Piastowie k/Warszawy odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji społecznych reprezentujących środowisko szkoleniowców w zakresie nauki jazdy pojazdami. Uczestniczyli (wymieniamy w porządku alfabetycznym): Krzysztof Bandos, prezes PFSSK; Piotr Berent, wiceprezes OIGOSK; Grzegorz Jarząbek, prezes LOK; Roman Stencel, prezes OIGOSK; Czesław Swaryczewski, sekretarz PIGOSK; Jan Szymczak, sekretarz PFSSK; Krzysztof Szymański, prezes PIGOSK; Adam Świderski, Oddział Biura Zarządu Głównego LOK w Poznaniu. Obecni dokonali wnikliwej analizy problemów środowiska. Jednomyślnie podkreślano pilną potrzebę zmian regulacji prawnych, szczególnie w zakresie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Opracowano pakiet postulatów środowiska osk. Po etapie prac redakcyjnych dokument zostanie przekazany wiceministrowi Jerzemu Szmitowi. Kolejne spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa ma być poświęcone zgłoszonym postulatom i opracowany być powinien – jak zapowiedziano – plan realizacyjny wdrożenia do systemu prawnego akceptowanych przez resort postulatów.

Przypomnijmy – konieczność opracowania dokumentu precyzującego postulaty środowiska szkoleniowców nauki jazdy uzgodniono na spotkaniu prezesów stowarzyszeń, które miało miejsce 5 stycznia 2016 r., a odbyło się w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Resort reprezentował wiceminister Jerzy Szmidt, odpowiedzialny za problematykę transportu drogowego. Minister zadeklarował chęć i potrzebę kontynuacji współpracy.