Przegląd prasy

Jan Szumiał. Kategoria B z kodem 96

14 maja 2013

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Art. 6. 1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania: (...)

6) kategorii B:

a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. A, oraz z przyczepy lekkiej,

c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. A, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2; (...)

12) kategorii B+E- pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B łącznie z przyczepą, przy czym dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;

2. Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust.1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy.”

Dla przypomnienia, ten wpis do prawa jazdy to właśnie kod 96. Przyczepa lekka - przyczepa, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg. Dopuszczalna masa całkowita (dmc) - największa określona właściwymi warunkami technicznymi masa pojazdu obciążonego osobami ładunkiem, dopuszczalnego do poruszania się po drodze.

 

Zbliża się okres wyjazdów wakacyjnych. Wiele osób preferuje wypoczynek niezależny od narzucanych przez ośrodki wypoczynkowe uwarunkowań, planuje podróż z przyczepą kempingwą, łodzią. Wreszcie część odpoczynku spędzamy na działce, gdzie przeprowadzamy remonty i niezbędny jest dowóz materiałów budowanych lub ogrodniczych. Kierowcy często mają dylemat, czy prawo jazdy kategorii B wystarcza, aby ciągnąć za samochodem przyczepę i jaką.

Dobrze jest - zanim policjant zatrzyma nas do kontroli drogowej, a to może okazać się kosztowne - wcześniej upewnić się w sprawie uprawnień wynikających z posiadanego prawa jazdy. Ustawą o kierujących pojazdami wprowadzono nową podgrupę - prawo jazdy kategorii B z kodem 96. Jednak przepis nie dla wszystkich jest zrozumiały. Poniżej próba wyjaśnienia odnośnego fragmentu ustawy.

Posiadając prawo jazdy kategorii B (bez żadnego kodu) możemy kierować pojazdem samochodowym o dmc. do 3500 kg i ciągnąć przyczepę lekką - wtedy łączna masa. może wynosić maksymalnie 4250 kg. Uprawnienie kat. B dotyczy także jazdy pojazdem samochodowym z przyczepą inną niż lekka, warunek - łączna masa całkowita nie może przekraczać 3500 kg. Właśnie, aby kierować pojazdem samochodowym z przyczepą inną niż lekka, jeżeli łączna dmc. zespołu pojazdów przekracza 3500 kg, a nie przekracza 4250 kg musimy posiadać prawo jazdy kategorii B z kodem 96.

Prawo jazdy kategorii B z kodem 96 uzyskuje osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego potwierdzoną wpisem do prawa jazdy. Prawo jazdy kategorii B+E zezwala na kierowanie pojazdem o dmc. 3500 kg. i ciągnięcie przyczepy o dmc. 3500 kg. Pamiętać należy o tym, że nie wolno ciągnąć przyczepy cięższej niż wpisana w homologację pojazdu i haka holowniczego. Z nowo zamontowanym hakiem należy udać się do stacji diagnostycznej, gdzie uzyskamy poświadczenie spełnienia warunków technicznych. Następnie udajemy się do urzędu, w celu dokonania wpisu w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy.

Teraz możemy wyruszyć spokojnie w podróż. Prawda jakie to proste?

b4447ab6ab1d1a226877d49cd5a2b4fdd5c37badJan Szumiał (fot.),

właściciel PRASKIEJ AUTO-SZKOŁY, instruktor nauki jazdy