Przegląd prasy

Kara za przeciążony pojazd

8 marca 2006

Za przeciążony pojazd karę zapłaci przewoźnik. Niestety, nie ma możliwości, aby Inspekcja Transportu Drogowego nałożyła karę za zbyt ciężki pojazd na firmę, która dokonała niewłaściwego załadunku – komentuje “Gazeta Prawna”.

Przepisy regulujące odpowiedzialność m.in. za ładunek, który powoduje przeciążenie pojazdu reguluje art. 72 ustawy Prawo przewozowe. I tak, nadawca przesyłki przewozowej ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z:

podania w liście przewozowym lub w innej formie wskazań i oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością i nieścisłych, niedostatecznych lub wpisanych w niewłaściwym miejscu, a także za brak, niekompletność lub nieprawidłowość dokumentów wymaganych w przepisach szczególnych,

wadliwego stanu przesyłki, braku lub niewłaściwego opakowania albo nienależytego wykonania czynności ładunkowych.