Przegląd prasy

Konstytucyjność przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, dotyczących kar za brak opłat parkingowych

Autor: Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza

27 stycznia 2004

W 2003 r. warszawski sąd okręgowy zadał Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne, czy przepis prawa o ruchu drogowym, na podstawie którego wprowadzono płatne parkowanie, jest zgodny z Konstytucją? Sąd uważa, że znak informujący o strefie (D-44-parkowanie w strefie niestrzeżonego parkowania) nie jest ani znakiem zakazu, ani nakazu. A tylko ich lekceważenie traktowane jest jako wykroczenie i grozi wypisaniem mandatu. Chodzi o to, że znaczenie znaków drogowych określone zostało w rozporządzeniu ministra transportu, a nie w ustawie o ruchu drogowym. TK orzekł, iż oznakowanie stref płatnego parkowania jest prawidłowe, a brak opłaty za postój w takiej strefie jest naruszeniem prawa. Wyrok jest ostateczny.

Ustawa - Prawo o ruchu drogowym art. 7 ust. 2: "Minister właściwy do spraw transportu i minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, uwzględniając w szczególności konieczność dostosowania sygnałów drogowych do postanowień umów międzynarodowych, określi, w drodze rozporządzenia, znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres obowiązywania."

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury podczas obrad sądu: znaki nie mają tylko jednej funkcji, mogą nakazywać, zakazywać, informować, i ostrzegać. Polska ratyfikowała konwencję genewską, która ograniczyła liczbę znaków do minimum. Skoro znak informuje o strefie płatnego postoju, to parkowanie w niej bez opłaty jest zabronione, obowiązek płacenia wynika z innych przepisów.

Rozstrzygnięcie TK: wystarczy znak "P", by trzeba było płacić za zatrzymanie się w wyznaczonych w nim strefach. O tym, czy dodatkowo grozi ci grzywna, zadecyduje sędzia grodzki zgodnie z artykułu 92 kodeksu wykroczeń, tzn. przepisu, który mówi, że kto nie stosuje się do znaku drogowego podlega karze.

Tekst jednolity Ustawy dostępny w Prawie drogowym. Część 1 oraz "Podręcznym kodeksie drogowym" Wydawnictwa Grupa IMAGE.

Tekst Wyroku dostępny w: PRAWO DROGOWE Część 1. Ruch drogowy, poz. 104

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl