Przegląd prasy

KR BRD ogłasza konkurs na projekt odblasku

22 października 2015

Zapraszamy do udziału w konkursie, którego organizatorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Uczestnicy: Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli. Z jednej szkoły/przedszkola można nadsyłać nie więcej niż 3 prace (1 praca konkursowa na klasę/grupę). Praca konkursowa może być wykonana przez dzieci samodzielnie lub przy wsparciu nauczycieli, w kategoriach wiekowych wymienionych poniżej.

Kategorie wiekowe:

Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria wiekowa - wiek 3-5 lat;

II kategoria wiekowa - wiek 6-8 lat;

III kategoria wiekowa - wiek 9-12 lat.

Prace konkursowe:

Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracyna konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. Biorąc udziałw konkursie uczestnicy akceptują zasady konkursu zawarte w Regulaminie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałew wyniku transportu pocztowego, stąd zaleca się troskliwe ich opakowanie. Materiały przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i są przesyłane na koszt i ryzyko własne uczestnika.

Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora konkursu, którymjest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  i mogą być wykorzystane do organizowania wystaw oraz w ramach publikacji. Nadsyłając pracę na konkurs opiekun zgadzasię na jej późniejsze upowszechnianie, w tym na zamieszczenie przez organizatora imienia, nazwiska i wieku autora pracy.

Technika prac: dowolna.

Format(wielkość): max. A1 (4xA3).

Terminy: Prace należy dostarczać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa ruchu Drogowego, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawaw terminie do 20 listopada 2015 r.do godziny 12.00. (liczy się data wpływu).

Ocena prac: Komisja Konkursowa przy ocenie prac będzie brała pod uwagę kryteria określone w § 3 ust. 3 Regulaminu.

Ogłoszenie wyników: Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do czterech tygodni od dnia terminu nadsyłania prac konkursowych. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej:www.krbrd.gov.pl.

Nagrody: Łącznie zostaną wyłonione i nagrodzone trzy klasy/grupy, po 1 w każdej kategorii wiekowej. Nagrody w konkursie określa załącznik nr 1 do Regulaminu.