Przegląd prasy

Likwidacja absurdów drogowych - działania

4 czerwca 2009

GDDKiA: INFORMACJA na temat działań pod hasłem "likwidacja absurdów drogowych"

Stale wzrastające natężenie ruchu drogowego, szczególnie na drogach krajowych, oraz zwiększająca się liczba remontowanych i przebudowywanych odcinków dróg krajowych rzutuje bezpośrednio na efektywność ruchu i komfort podróżowania. Mamy coraz więcej nowych i wyremontowanych odcinków dróg, jednak na czas ich budowy lub przebudowy wszyscy jesteśmy narażeni na, niekiedy poważne utrudnienia ruchu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w okresie od lutego do maja br. przeprowadziła kompleksowe działania mające na celu weryfikację oznakowania dróg krajowych, redukcję liczby znaków oraz dostosowanie organizacji ruchu do potrzeb związanych z wyjazdami weekendowymi i wakacyjnymi.

Na obszarze całego kraju działaniami kontrolnymi objęto oznakowanie pionowe, szczególnie ograniczenia prędkości, oznakowanie kierunkowe, oznakowanie poziome i sygnalizacje świetlne pod kątem ich wpływu na efektywność i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Weryfikacji podlega również prawidłowość zastosowanych czasowych organizacji ruchu w tym dopasowanie długości zajętych odcinków dróg do zakresu realizowanych robót w celu redukcji, często nieuzasadnionego wydłużenia czasu podróży.

Działania zrealizowano w czterech etapach:

1. W etapie pierwszym, realizowanym do 15 lutego 2009 r., prowadzono przegląd i weryfikację istniejącego w terenie  czasowego oznakowania aktualnie remontowanych lub znajdujących się w przebudowie odcinków dróg. Sprawdzano między innymi zasadność wielkości obszaru, na którym wprowadzane są ograniczenia, wysokości stosowanych ograniczeń prędkości, długości stosowanych odcinków ruchu wahadłowego oraz sposobu sterowania tym ruchem, a także zgodność z zasadami bezpieczeństwa stosowanego oznakowania i ustawianych czasowo lub demontowanych na czas robót urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

2. W etapie drugim, zakończonym 25 lutego 2009 r., sprawdzono i zweryfikowano już zatwierdzone, ale jeszcze nie wprowadzone w terenie projekty czasowej organizacji ruchu, na czas planowanych robót drogowych. Poza elementami, które kontrolowane były w terenie, zwrócono także szczególną uwagę na prawidłowość projektowanego na czas robót oznakowania kierunkowego.

3. W trzecim etapie, zakończonym 30 marca 2009 r., dokonano sprawdzenia i weryfikacji zatwierdzonych stałych organizacji ruchu, projektowanych na nowe lub modernizowane odcinki dróg krajowych. Kontroli projektów dokonano pod kątem możliwości usunięcia z nich zbytecznych, nieuzasadnionych lub zbyt restrykcyjnych ograniczeń prędkości, zbyt rozległych obszarów zabudowanych, zastosowanych sygnalizacji świetlnych stało-czasowych lub zaprogramowanych jako “all red”, ograniczających  przepustowość drogi głównej. Po zdiagnozowaniu nieprawidłowości, ich przeprojektowaniu, uzyskaniu opinii Policji oraz zatwierdzeniu projektów zmienionej organizacji ruchu, zostaną one wdrożone na drodze.

4. W czwartym etapie, ukończonym  25 maja 2009r., w ramach wiosennego przeglądu oznakowania, została sprawdzona zgodność wyniesionego w terenie oznakowania z wcześniej zmienionymi i zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu oraz dokonane zostało sprawdzenie prawidłowości jej funkcjonowania pod kątem efektywności ruchu i jego bezpieczeństwa.

W wyniku działań dokonano weryfikacji zatwierdzonych już wcześniej projektów stałej organizacji ruchu. Wprowadzono zmiany w 378 projektach, w tym:

- likwidacja znaków ograniczenia prędkości B-33 – 185;

- podwyższenie prędkości dopuszczalnej – 152;

- zmiana zakresu obszaru zabudowanego – 115;

- zmiany w programach sygnalizacji świetlnej – 18;

Do dnia 2 czerwca br. opracowane zostały i przekazane do zaopiniowania do właściwych komend policji, 324 poprawione projekty organizacji ruchu. Do dzisiaj zatwierdzono już i wprowadzono na drogach następujące zmiany:

- likwidacja znaków ograniczenia prędkości B-33 – 63;

- podwyższenie prędkości dopuszczalnej – 116;

- zmiana zakresu obszaru zabudowanego – 104;

- zmiany w programach sygnalizacji świetlnej – 5;

Wdrożenie pozostałych zaprojektowanych zmian zrealizowane zostanie do końca czerwca.

We wszystkich oddziałach GDDKiA dokonano także weryfikacji przyjętych zasad organizacji ruchu w miejscach prowadzonych robót drogowych. Skontrolowano zatwierdzone projekty czasowej organizacji ruchu, zarówno te wdrożone już w terenie jak i planowane oraz przeprowadzono lustrację funkcjonowania przyjętych rozwiązań bezpośrednio na drodze. Skontrolowano łącznie 206 odcinków dróg krajowych objętych czasową organizacją ruchu, o łącznej długości 765 kilometrów, zlokalizowanych na 63 drogach krajowych. W czasie kontroli zdiagnozowano 173 rozwiązania organizacji ruchu mogące w nieuzasadniony sposób wydłużać czas przejazdu lub ograniczać komfort albo bezpieczeństwo podróży.

Stwierdzono 121 przypadków nieprawidłowości we wdrożonych już i funkcjonujących organizacjach ruchu w miejscach robót drogowych oraz w 52 projektach czasowej organizacji ruchu jeszcze nie wprowadzonych w terenie. Uwagi dotyczyły:

- ograniczeń prędkości – 120,

- sygnalizacji świetlnej sterującej ruchem wahadłowym – 14,

- nieczytelnego oznakowania poziomego – 20,

- innych nieprawidłowości – 19.

Po przeanalizowaniu możliwości i celowości wprowadzono już 101 zmian w organizacji ruchu w miejscach robót drogowych.