Przegląd prasy

Nabór wniosków o wydanie certyfikatu audytora brd

5 października 2012

Komunikat Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej:

W dniu 28 września 2012 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Transportu, Butodnictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. U. poz. 1079). Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 13 października 2012 r. W związku z tym Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej rozpoczyna nabór wniosków o wydanie certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego.Jednocześnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przypomina, że zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 472), osoby posiadające w dniu jej wejścia w życie zaświadczenie o ukończeniu kursu audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego uznaje się za audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego w rozumieniu rozdziału 2c ustawy, pod warunkiem uzyskania certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku

o wydanie CERTYFIKATU AUDYTORA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO:

1.Oświadczenie kandydata na audytora brd o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania;

2.Oświadczenie kandydata na audytora brd o korzystaniu z pełni praw publicznych złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania;

3.Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;

4.Oryginał dyplomu lub odpis dyplomu lub kopia dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a § 2 KPA - potwierdzające wymagane wyższe wykształcenie techniczne w zakresie budownictwa drogowego, inżynierii ruchu drogowego lub transportu (oryginał dyplomu lub odpis dyplomu zostaną zwrócone drogą pocztową po dokonaniu weryfikacji dokumentów);

5.Oryginał zaświadczenia od pracodawcy określający obowiązki kandydata na audytora brd potwierdzające posiadanie wymaganej co najmniej 5-letniej praktyki w zakresie projektowania dróg, inżynierii ruchu drogowego, zarządzania drogami, zarządzania ruchem drogowym lub opiniowania projektów drogowych pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego;

6.Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a § 2 KPA zaświadczenia o ukończeniu:

a) kursu audytu bezpieczeństwa ruchu;

b) szkolenia i zdaniu egzaminu na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego – dotyczy osób, które ukończyły szkolenie i zdały egzamin po dniu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego; (Oryginał zaświadczenia zostanie zwrócony drogą pocztową po dokonaniu weryfikacji dokumentów).

7.Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie certyfikatu audytora brd w kwocie 17 zł na konto: Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 Tytułem: certyfikat audytora brd - opłata skarbowa - imię i nazwisko wnioskodawcy

Osoby dokonujące opłaty skarbowej spoza granic Polski winny posłużyć się zapisem:

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa SWIFT CODE CITIPLEX

IBAN: IBAN (spacja) PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Tytułem: certyfikat audytora brd – opłata skarbowa – imię i nazwisko wnioskodawcy.

Dokumenty należy przesyłać bezpośrednio na adres:

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Departament Dróg i Autostrad

Ul. Chałubińskiego 4/6 01-142 Warszawa