Przegląd prasy

Narodowy Program BRD i przepisy dotyczące młodych kierowców

26 lutego 2013

532a452b497219afbad2bf29b875c6309529f240

(Fot.: PD@N 457-49)

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, zorganizowało w siedzibie Banku Światowego, wewnętrzne konsultacje dotyczące Narodowego Programu BRD na lata 2013-2020. Partnerzy oraz eksperci rozmawiali o projekcie programu przedstawionego w styczniu przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Omówiono projekt pod kątem czterech priorytetów, tzw. 4E (Engineering, Enforcement, Emergency, Education). Na temat inżynierii dróg wypowiedział się Andrzej Grzegorczyk, na temat nadzoru Maciej Wroński, zagadnienia dotyczące edukacji, a zawarte w Narodowym Programie przybliżyła Maria Dąbrowska-Loranc. O sytuacji w ratownictwie medycznym opowiedział dr Adam Maciej Pietrzak. Dyskutanci zgłosili wiele ciekawych uwag, tu szczególnie wyraźnie akcentowano konieczność, jak najszybszego wprowadzenia przepisów dotyczących młodych kierowców, które obecnie zostały odłożone na trzy lata. Zwrócono uwagę również na dysproporcję wynikającą z bardzo wysokich wymagań technicznych stawianych nowym samochodom, a nieskutecznym system badań okresowych dla starych samochodów. Osoby szczególnie zaangażowane w tworzenie programów profilaktycznych i kampanii skierowanych do dzieci, podkreślały, że potrzebna jest odgórna, kompleksowa kontrola MEN-u nad realizowaniem przez szkoły obowiązku edukacji z zakresu brd.