Przegląd prasy

NIEPEŁNOSPRAWNI W PODRÓŻY

2 grudnia 2008

W dniach 1-7 grudnia 2008 roku z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w Senacie RP zorganizowana została wystawa UWOLNIĆ CHODNIKI. Podczas jej trwania, w dniu 2 grudnia 2008 roku odbyła się konferencja pod hasłem NIEPEŁNOSPRAWNI W PODRÓŻY. Głównymi organizatorami są Senat (Komisja Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisja Praw Człowieka i Praworządności) oraz Instytut Transportu Samochodowego. W skład komitetu organizacyjnego weszli: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Grupa Robocza "Widziane z chodnika", Polski Związek Niewidomych, Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym i Polski Związek Głuchych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się członkowie kilku komisji parlamentarnych, przedstawiciele strony rządowej, władze Warszawy, przedstawiciele świata nauki i biznesu oraz reprezentanci organizacji osób niepełnosprawnych.

a375c8c883dc42dbf250abdbc348c165c57c017c (277-17jm)

^

Obradom konferencji “NIEPEŁNOSPRAWNI W PODRÓŻY” przewodniczyli: senator Mieczysław Augustyn przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP; senator Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Praworządności Senatu RP oraz Andrzej Wojciechowski, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego

Celem spotkania, było zwrócenie uwagi na istniejące w przestrzeni publicznej i społecznej bariery komunikacyjne, utrudniające osobom niepełnosprawnym ruchowo i niesamodzielnym poruszanie się i podróżowanie. Konferencja pomogła w wypracowaniu zaleceń i rekomendacji niezbędnych zmian ustawodawczych, zmierzających do zmiany tej sytuacji. Otwierając konferencję senator Mieczysław Augustyn, zwrócił uwagę na jej symboliczny tytuł. Polska, jak stwierdził, jest w drodze do równouprawnienia niepełnosprawnych i reszty społeczeństwa, spory odcinek tej drogi został pokonany, nastąpiły zmiany w wielu dziedzinach życia, ale czy już można powiedzieć, że szanse zostały wyrównane? Zdaniem senatora, do osiągnięcia celu jest jeszcze spory dystans. Do pokonania jest też jedna z największych barier, istniejąca w świadomości wielu ludzi, której likwidacja pozwoli zrozumieć, że to co jest dobre dla osób niepełnosprawnych jest dobre dla wszystkich. Niepełnosprawni nie potrzebują przywilejów, ale muszą być traktowani na równi z innymi członkami społeczeństwa. Senator wyraził nadzieję, że senacka konferencja wzmocni optymizm w to, że zmieniając prawo, zmieniając świadomość usuwamy bariery na drodze integracji społecznej. Senator Stanisław Piotrowicz, podkreślił, że stosunek do osób niepełnosprawnych jest świadectwem naszego człowieczeństwa, społecznej solidarności, zrozumienia potrzeb drugiego człowieka. Zdaniem senatora, wnioski z konferencji, pomogą w dokonaniu zmian prawnych, ułatwiających funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Andrzej Wojciechowski dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, przypomniał, że w 2007 roku, w wypadkach drogowych, rannych zostało ok. 63 tys. osób. 10-15 proc. z nich pozostanie niepełnosprawnymi. Taki los może spotkać każdego. A więc troska o niepełnosprawnych jest obowiązkiem nas wszystkich. Jarosław Duda, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych przedstawił politykę państwa wobec niepełnosprawnych. Do najważniejszych zadań wyznaczonych w 2008 roku, minister zaliczył uporządkowanie orzecznictwa o niepełnosprawności, edukacje oraz aktywizacje osób niepełnosprawnych.

252b9dbad158d9bd6bce3084430a1c1e5b7acc3d 

(277-18jm) 

 Licznie przybyli uczestnicy konferencji

63acd7e3a6aa99fda46b7fa278b1f56f7cee459c 

(277-20senat)

Pierwsza sesja konferencji poświecona była sytuacji osób niepełnosprawnych w ruchu ulicznym, druga - dyskusji o bezpieczeństwie podróżowania i przemieszczania się osób niepełnosprawnych. Podsumowując dyskusję senator Mieczysław Augustyn podkreślił, że uczestnicy konferencji zgłosili kilkanaście rekomendacji do zmian prawa. Postulaty dotyczyły m.in. ujednolicenia systemów sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej na przejściach dla pieszych, kwestii parkowania pojazdów na chodnikach, pierwszeństwa na przejściach dla pieszych, okresowych badań kierowców i zniesienia bezterminowego prawa jazdy. Zdaniem senatora, wraz ze zmianami ustawowymi, konieczna będzie poprawa egzekucji prawa. Senator Stanisław Piotrowicz zapewnił, że zgłaszane podczas konferencji wnioski znajdą odzwierciedlenie w pracach legislacyjnych Senatu.