Przegląd prasy

Nieprawidłowe przygotowanie kierowców

17 maja 2011

6a482cd95ee953f8e7a8794e8a924c2988204dd1(Fot.: PD@N 388-5)

NIK przygotowała raport o przyczynach wypadków drogowych, wśród nich niebagatelne miejsce zajmuje nieprawidłowe przygotowanie kierowców. Oto co w tej sprawie kontrolerzy zapisali w swoim raporcie szczegółowym:

“(...) 3.2. System szkolenia i egzaminowania kierowców oraz podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych

Ustalenia kontroli przeprowadzonych przez NIK wskazują, że nadal nierozwiązanym problemem pozostającym w związku z bezpieczeństwem ruchu drogowego jest mało skuteczny sposób szkolenia kandydatów na kierowców. Szkolenie i egzaminowanie (mimo wprowadzanych zmian w systemie) wciąż nie przygotowuje kierowców do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Nadal osoby o krótkim stażu (wkrótce po zdaniu egzaminu) powodują ok. 30 % wypadków. Wyniki kontroli wskazują, że najsłabiej funkcjonującym ogniwem w procesie nadawania uprawnień do kierowania pojazdami były ośrodki nauki jazdy. Często wydawano zaświadczenia o ukończeniu kursu, mimo niepełnego zrealizowania programu szkolenia. Nierzetelnie sprawdzano testy. Nienależycie zabezpieczano protokoły egzaminacyjne przed zniszczeniem lub podrobieniem, a także niewłaściwie prowadzona była ewidencja osób zakwalifikowanych do egzaminu. Zatrudniano wykładowców i instruktorów nieposiadających odpowiedniego przeszkolenia i wymaganych uprawnień, a egzaminatorzy jednocześnie prowadzili szkolenie kandydatów na kierowców. Odnotowano też przypadki zatrudniania w charakterze egzaminatorów osób ukaranych za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego, bądź osób podejrzanych o przyjęcie korzyści materialnej za umożliwienie zdania egzaminu. Starostowie nierzetelnie sprawowali nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców. Przede wszystkim nie przeprowadzano kontroli prawidłowości szkolenia. Udzielano też zezwolenia na działalność nie sprawdzając prawdziwości danych zamieszczonych we wnioskach o uruchomienie ośrodków. Nie zostały utworzone warunki do podniesienia umiejętności kierowców wykonujących przewóz drogowy (zwłaszcza zachowania się w warunkach ekstremalnych na drogach), poprzez wprowadzenie tzw. kwalifikacji wstępnej oraz szkolenia okresowego. Odpowiedzialność za ten stan ponosili Minister Infrastruktury oraz wojewodowie. Nie zostały przygotowane terminowo (tj. do dnia 10 września 2006 r.) regulacje określające ramy prawne tego systemu. Proces ten zakończony został dopiero 14 lipca 2008 r. Wydane przepisy nie zostały jednak wdrożone do praktyki, zarówno w zakresie szkoleń okresowych, jak i kwalifikacji wstępnej oraz przygotowania kadry instruktorów techniki jazdy. Dotyczyło to zwłaszcza spraw związanych z egzaminowaniem kierowców i kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz opracowywaniem pytań egzaminacyjnych dla kandydatów na instruktorów. Wojewodowie nie sprawowali również, wymaganego przepisami, nadzoru nad zarejestrowanymi ośrodkami szkolenia i ośrodkami doskonalenia techniki jazdy. W rezultacie funkcjonowały ośrodki, które nie spełniały wszystkich wymaganych prawem warunków. Skutkiem tych nieprawidłowości było wykonywanie przewozów przez osoby nieposiadąjące wymaganych uprawnień. Bez kwalifikacji wstępnej przewozy osób wykonywało około 10% kierowców, zaś przewozy rzeczy ponad 17%. (...)